กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การศึกษาและออกแบบเครื่องเก็บอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กโดยหลักการดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต

A study and design of PM collector using electrostatic precipitation.

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การศึกษาและออกแบบเครื่องเก็บอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กโดยหลักการดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อที่จะวิจัยและออกแบบ เครื่องดัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต เพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์สำหรับกักเก็บฝุ่นขนาดเล็กจากอากาศ เครื่องดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต ใช้หลักการไฟฟ้าสถิตในการดัดจับอนุภาคฝุ่น เริ่มด้วยการใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง ทำการสร้างประจุบวกให้กับอนุภาคฝุ่น จากนั้นฝุ่นที่มีประจุบวก จะถูกดูดไปติดกับแผ่นเก็บฝุ่นที่เป็นขั้วลบ จากนั้นจะพบว่า ความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศลดลง เนื่องจากฝุ่นจำนวนหนึ่งได้ไปติดอยู่ที่แผ่นดักอนุภาค โครงการนี้ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบเครื่องดักฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ รวมถึงวัสดุ และขั้นตอนในการออกแบบอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นเครื่องเก็บฝุ่น ที่สามารถนำเอาฝุ่นออกมาวิเคราะห์แหล่งที่มาของฝุ่นพิษ PM2.5 ได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์

เนื่องด้วยปัจจุบันในประเทศไทย ประสบปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีความเข้มข้นสูง และเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เรายังไม่ทราบที่มาของฝุ่นเหล่านี้ เราจึงต้องการที่จะนำฝุ่นมาวิเคราะห์ทางกายภาพ เพื่อคาดการณ์ที่มาของฝุ่น ในแต่ละพื้นที่ ในโครงงานนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การผลิตเครื่องมือที่สามารถเก็บฝุ่นแห้งมาวิเคราะห์ได้ โดยการใช้หลักการดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต

ผู้จัดทำ

ปณต นิลผาย
PANOD NILPHAI

#นักศึกษา

สมาชิก
เมฆ ศรีหล่มสัก
Mek Srilomsak

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด