กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้สกุลช่างศิลป์ร่วมสมัยพริบพรี

INTERIOR ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL PROJECT FOR PHLIBPLI ART AND CRAFT CENTER

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Industry 4.0
โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้สกุลช่างศิลป์ร่วมสมัยพริบพรี

รายละเอียด

ศูนย์การเรียนรู้สกุลช่างศิลป์ร่วมสมัยพริบพรี จะเป็นศูนย์กลางของสถานที่ ในการรวบรวมองค์ความรู้และทักษะเหล่านี้ อาศัยกับกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยกันต่อยอด พัฒนา ถ่ายทอด องค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานสกุลช่างศิลป์ การเป็นแหล่งค้นคว้าที่ให้ความรู้และความบันเทิงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายมิติ อันเป็นพื้นที่ฐานสำคัญของกระบวนการพัฒนาขององค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานสกุลช่างศิลป์เพชรบุรี อีกทั้งยังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานสกุลช่างศิลป์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านกระบวนการความรู้แบบสากล นำไปประยุกต์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน และเป็นการสืบสาน อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรให้ผู้ที่สนใจต่อไป ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการและวิชาการ ไปจนถึงการส่งเสริมทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี โดยการใช้วัฒนธรรมที่สามารถโน้มน้าว เพื่อช่วยสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดเพชรบุรี และประเทศไทย

วัตถุประสงค์

จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความสวยงามของงานศิลปวัฒนธรรมโบราณคดี ของสกุลช่างเมืองเพชร หรือ งานศิลป์เมืองเพชร ที่มีอัตลักษณ์ และสามารถสะท้อนภาพของอดีตอันรุ่งเรือง จนมีการขนานนามเมืองเพชรไว้ว่า “อยุธยาที่ยังมีชีวิต” ทำให้สามารถเห็นวัด หรือ ศาสนสถานมากมายในเมืองเพชรถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งช่างศิลป์ที่สืบทอดกันมาช้านาน มีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็น “สกุลช่างเมืองเพชร” สามารถมองเห็นขณะท่องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรี ขณะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เราสามารถมองเห็นประติมากรรม “รามเกียรติ์ 35 ชิ้น” ในคลองบัวถนนราชดำเนินตลอดสาย ซึ่งเป็นหนึ่งในสกุลช่างเมืองเพชร ได้รับการขนานนามและยกย่องว่าเป็นเมืองที่มีช่างฝีมือทุกสาขา ที่สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย

ผู้จัดทำ

พิทยาภรณ์ เล่าตะ
PITTHAYAPORN LAOTA

#นักศึกษา

สมาชิก
ชุมพร มูรพันธุ์
Chumporn Moorapun

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด