กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การศึกษาประสิทธิภาพของระบบตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์

Investigation of Solar Adsorption Refridgerator Performance

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การศึกษาประสิทธิภาพของระบบตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียด

เนื่องจากระบบตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์มีการใช้ระบบดูดซับในการทำงานเป็นหลัก จากการศึกษาพบว่าคู่สารที่มีการใช้ในระบบของตู้แช่เย็นเป็นส่วนมากคือ ถ่านกัมมันต์และเมทานอล อย่างไรก็ตามสารทำความเย็นกลุ่มไฮโดรคาร์บอนบางชนิดสามารถลดอุณหภูมิสิ่งที่อยู่โดยรอบอาทิเช่นน้ำได้ต่ำกว่าเมทานอล นอกจากนี้สารดูดซับประเภทอื่นสามารถมีประสิทธิภาพในการดูดซับที่ดีกว่า ดังนั้นทางผู้จัดทำต้องการศีกษาและวางเงื่อนไขที่เหมาะสมในการทดลองโดยใช้ค่าประสิทธิภาพในการทำความเย็นในการเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาให้ตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

วัตถุประสงค์

เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและความมั่นคงทางพลังงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นทางผู้ศึกษาและวิจัยได้มีความคิดเห็นว่าแนวทางการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนเพื่อทดการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก  โดยทางผู้ศึกษาให้ความสนใจกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใกล้ตัว เช่น ตู้เย็น ที่มีการใช้ในระดับครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม จากการศึกษาพบว่าระบบของตู้แช่เย็นมีหลายรูปแบบ และ ระบบตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อใช้งานได้จริง

ผู้จัดทำ

สุดเขต บุญถาวร
SUDKATE BOONTHAWORN

#นักศึกษา

สมาชิก
พิชชาภรณ์ จงจรูญรังสรรค์
PICHCHAPORN CHONGJAROONRANGSAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์
Nuttapol Lerkkasemsan

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด