กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การปลูกข้าวไร่คอนโด

Growing Upland Rice in Condo

@วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การปลูกข้าวไร่คอนโด

รายละเอียด

การปลูกข้าวไร่คอนโดเป็นแนวคิดต้นแบบของการพัฒนาระบบการปลูกข้าวในระบบปิด มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวไร่แบบคอนโด และเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรสมัยใหม่และเกษตรมูลค่าสูง ด้วยแนวคิด โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy) โดยใช้พันธุ์ข้าวไร่ 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์คัดเจ้าคุณ # 65 พันธุ์ คัดชุมโค # 64 พันธุ์คัด ชุมพร 63 ปลูกในกระถางพลาสติขนาด 10 นิ้ว ใส่วัสดุปลูกดินผสมกับพีชมอส อัตรา 1:1 รูปแบบของคอนโด เป็นโครงเหล็กสูง 2 เมตร จำนวน  4 ชั้น แต่ละชั้นมีระยะห่าง 50 เซนติเมตร ชั้นที่ 1 – 3 ใช้ปลูกข้าวไร่ชั้นละ 1 พันธุ์ ๆ ละ 4 กระถาง  ส่วนของชั้นที่ 4 ชั้นบนสุดจะเป็นชั้นวางถังน้ำ การให้น้ำแบบน้ำหยด เกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในคอนโด ความสูงต้นไม่เกิน 80 เซนติเมตร ต้นแข็ง กอตั้ง อายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 110 วัน จำนวนเมล็ดดีต่อรวงไม่น้อยกว่า 200 เมล็ดต่อรวง  

วัตถุประสงค์

สถานการณ์การบริโภคข้าวลดลง และมีรูปแบบการบริโภคที่หลากหลายการปลูกข้าวไร่คอนโดเป็นรูปแบบการปลูกข้าวสำหรับคนเมือง ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก และต้องการดูแลสุขภาพที่ต้องการสารอาหารที่สำคัญให้กับร่างกายในแต่ละวัน ด้วยวิธีการที่ง่ายสะดวกจากส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชาจึงได้หาวิธีการปลูกข้าวไร่เพื่อตอบโจทย์คนรักษาสุขภาพสำหรับคนเมือง แล้วในอนาคตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้น ศัตรูข้าวมากขึ้น การปลูกข้าวเพื่อต้องการสารอาหารที่สำคัญมาใช้เป็นส่วนประกอบของเวชสำอางค์และยาที่ปลอดภัยเป็นไปได้ยากขึ้น แนวคิดของนักศึกษาที่ใช้ข้าวไร่มาปลูกในรูปแบบคอนโดเป็นแนวคิดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบการปลูกข้าวในระบบปิดที่สร้างระบบการปลูกข้าวในอนาคต  

ผู้จัดทำ

กีรติ พรหมวัง
KEERATI PROMWANG

#นักศึกษา

สมาชิก
ธรรมรัฐ อรชุน
TAMMARAT ORRACHUN

#นักศึกษา

สมาชิก
ธรรมรัฐ อารีเสวต
THAMMARAT AREESAWAT

#นักศึกษา

สมาชิก
ร่วมจิตร นกเขา
Raumjit Nokkoul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด