กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ปาแตร์

Patair

@คณะศิลปศาสตร์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
ปาแตร์

รายละเอียด

พัดที่ใช้เพื่อคลายร้อน และ ยังสามารถเป็นแบตเตอรี่สำรองใช้งานได้ในตัว โดยมีจุดมุ่งเน้นในการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นส่วนสำคัญเพื่อลดขยะ และ ส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น สนับสนุนชาวบ้านในชุมขน โดยการใช้งานคือการออกแรงพัดจากนั้น ตัวกลไกในด้ามใบพัดจะทำการเปลี่ยนแรงกลจากใบพัด ที่ขยับไปมา กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อเก็บเข้าสู่แบตเตอรี่ที่อยู่ภายในด้ามจากนั้นจะสามารถนำพลังงานไฟฟ้าในส่วนในนี้มาใช้ประโยชน์ด้วยการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

จุดเริ่มต้นของปาแตร์ มาจากการนำพัดไม้ไผ่สาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาประยุกต์ให้เป็นรูปแบบใหม่ 
เพื่อเข้ากับยุคสมัย โดยสามารถพับเก็บ พกพาได้สะดวก และนำนวัตกรรมแบตเตอรี่สำรองมารวมกับพัด ไปจนถึงความสามารถในการผลิตพลังงานสะอาดเองได้ เป็นการใช้วัสดุไม้ไผ่ และ ตอกไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ 100% และยังมีการผลิตไฟฟ้าด้วยไดนาโมจากแรงสั่นของพัดเข้าสู่แบตลีเธียม ใช้สำหรับ
การชาร์จอุปกรณ์ และมีพอร์ตรับไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่สำรองโดยตรง ทำให้เกิดการใช้ซ้ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนชาวบ้านในชุมชนไปจนถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่นของไทย
“ปาแตร์ ส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ผู้จัดทำ

อนุวัฒน์ รัตนชีระสกุล
ANUWAT RATTANACHEELASAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
กมลวรรณ บุญโต
KAMONWAN BOONTO

#นักศึกษา

สมาชิก
ปณัยกร ขันทอง
PANAIKORN KUNTHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ละอองดาว เสริฐประสงค์
LA-ONGDAO SERTPRASONG

#นักศึกษา

สมาชิก
อริสรา เหล็งนุ้ย
ARISSARA LANGNUI

#นักศึกษา

สมาชิก
พีรวัส ศิริขวา
PEERAWAT SIRIKWAO

#นักศึกษา

สมาชิก
ธาราลัย หลังสัน
TARARAI LANGSON

#นักศึกษา

สมาชิก
เชิดศักดิ์ มานะกิจไพศาล
Cherdsak Manakitpaisan

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด