กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การใช้โปรแกรมสามมิติจําลองโรงเรือนร่วมกับอุปกรณ์ Hololens2:ระบบควบคุมอุณหภูมิและเปิดปิดไฟอัตโนมัติ

List of 3D programs and viewing greenhouses with the Hololens2 device: automatic lighting control and switching system

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Digital Technology
การใช้โปรแกรมสามมิติจําลองโรงเรือนร่วมกับอุปกรณ์ Hololens2:ระบบควบคุมอุณหภูมิและเปิดปิดไฟอัตโนมัติ

รายละเอียด

การใช้เทคโนโลยีสามมิติร่วมกับอุปกรณ์ Hololens2 เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริงในการสำรวจโครงสร้างโรงเรือนก่อนใช้งานจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถทดลองปรับขนาดโครงสร้างได้ในรูปแบบเสมือนจริงก่อนเริ่มก่อสร้างจริงช่วยให้ลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่าย ง่ายต่อการปรับแก้ในการวางแผนรวมถึงสร้างประสบการณ์ในการรับชมโครงสร้างได้ก่อนสร้างจริง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและต่อยอดโครงการวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้วยการออกแบบผ่านโปรแกรมมายาเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบโฮโลเลนส์

ผู้จัดทำ

นาตาลี กองแก้ว
NATALEE KONGKEAW

#นักศึกษา

สมาชิก
ปาณิสรา แสงสุข
PANISARA SAENGSUK

#นักศึกษา

สมาชิก
อิฏฐกร เพ็ชรกูล
ITTHAKON PECHKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
กมลชนก บุตรศรี
KAMOLCHANOK BUTHSRI

#นักศึกษา

สมาชิก
อุรชา ทองแจ่ม
AURUCHA THONGJAM

#นักศึกษา

สมาชิก
วันเฉลิม พรหมศร
Wanchalerm Promsorn

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาณัติ รัตนถิรกุล
Arnut Ruttanatirakul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รัตตมา รัตนวงศา
Rattama Rattanawongsa

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด