กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถุงลมนิรภัยด้านข้าง

Productivity Improvement Side Airbag Cushion

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถุงลมนิรภัยด้านข้าง

รายละเอียด

ในอุตสาหกรรมถุงลมนิรภัยด้านข้าง การผลิตถุงลมนิรภัยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลามาก และเป็นปัญหาในการควบคุมต้นทุนการผลิตและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาที่กำหนด ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นคือเวลาที่ใช้ในการผลิตถุงลมนิรภัยด้านข้างยังคงสูงมาก โดยทั่วไปแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตที่ซับซ้อน, การส่งมอบวัตถุดิบที่ล่าช้า, และการทำงานของพนักงานหรือเครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการที่ทำให้เกิดคอขวด ที่ยังเป็นส่วนที่ทำให้การผลิตชิ้นงานออกมาแต่ละชิ้นใช้เวลาที่มาก โดยผู้จัดทำได้ทำการเข้าไปแก้ไขรูปแบบการจัดวางตำแหน่งสถานีงานภายในสายการผลิต ปรับแต่งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อให้เวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานต่อหนึ่งหน่วยลดลงและเพิ่มยอดงานที่สามารถผลิตได้ต่อกะ

วัตถุประสงค์

ในอุตสาหกรรมถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side airbag) การผลิตถุงลมนิรภัยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลามาก และเป็นปัญหาในการควบคุมต้นทุนการผลิตและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาที่กำหนด ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นคือเวลาที่ใช้ในการผลิตถุงลมนิรภัยด้านข้างยังคงสูงมาก โดยทั่วไปแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตที่ซับซ้อน, การส่งมอบวัตถุดิบที่ล่าช้า, และการทำงานของพนักงานหรือเครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนของขั้นตอนที่ทำให้เกิดคอขวด (Bottleneck) ที่ยังเป็นส่วนที่ทำให้การผลิตชิ้นงานออกมาแต่ละชิ้นใช้เวลาที่มาก เนื่องจากเกิดการสะสมของงานระหว่างกระบวนการ (Work In Process: WIP) ที่กระบวนการนี้ และยังทำให้ความสามารถในการผลิตของสายการผลิตนั้นๆมีจำนวนที่น้อยลง
จากข้อมูลความต้องการในแผนก AMC-CS3 สายการผลิตที่มีความต้องการเฉลี่ยของลูกค้าในปี2566สูงที่สุดเมื่อเทียบกับความสามารถในการผลิตที่ระยะเวลาการทำงานที่ 10 กะต่อสัปดาห์ จะเห็นได้ว่าเป็น C-SAB12 
ทางผู้จัดทำจึงเห็นสมควรว่าการเข้ามาปรับปรุงกระบวนการในสายการผลิตนี้จะช่วยให้สามารถเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้

ผู้จัดทำ

พันธวิศ ทองทรัพย์
PANTAWID THONGSAB

#นักศึกษา

สมาชิก
ชานนท์ วริสาร
CHANON WARISARN

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด