กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การเข้ารหัสภาพในการสื่อสารด้วยระบบอลวนหลายวงม้วนโดยใช้ FPAA

Image Cryptography Communication using FPAA-based Multi-Scroll Chaotic System

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
การเข้ารหัสภาพในการสื่อสารด้วยระบบอลวนหลายวงม้วนโดยใช้ FPAA

รายละเอียด

งานวิจัยนี้นําเสนอการเข้ารหัสภาพในการสื่อสารโดยใช้ระบบอลวนซับซ้อนสูง 3 มิติแบบใหม่ ระบบอลวนสร้างขึ้นโดยใช้ Field Programmable Analog Array (FPAA) ซึ่งเป็นระบบที่กําหนดค่าใหม่ได้สะดวก ระบบสื่อสารข้อมูลภาพสร้างขึ้นจากไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาประหยัดและอุปกรณ์ที่มีจําหน่ายทั่วไป ระบบอลวนที่เสนอใช้แบบจําลองการกระตุกร่วมกับฟังก์ชันไม่เชิงเส้นสองฟังก์ชันที่สามารถสร้างตัวดึงดูดแบบวงเดี่ยว สอง สาม สี่ และหกวงม้วน เโดยการปรับค่าสัมประสิทธิ์เพียงอันเดียว คุณสมบัติไดนามิกพื้นฐานของระบบที่เสนอได้รับการตรวจสอบ ได้แก่ สมดุล และ ความเสถียร การกระจาย ภาพในเฟสต่างๆ ไบเฟอเคชัน และเลขชี้กําลัง Lyapunov เป็นต้น ตัวดึงดูดสี่วงม้วนของระบบที่เสนอถูกนําไปใช้ในการเข้ารหัสภาพ ซึ่งมีความความซับซ้อนที่ค่อนข้างสูงโดยมีมิติ Kaplan-Yorke สูงถึง 2.45 ประสิทธิภาพของระบบอลวนที่นำเสนอได้รับการพิสูจน์โดยการเปรียบเทียบผลการทดลองและตัวเลข ระบบการสื่อสารการเข้ารหัสภาพที่เทคนิคของ Chaotic Masking ได้รับการทดสอบประมาณ 1e7 บิต ด้วยความเร็ว 9,600 bps โดยได้แสดงสัญญาณของระบบสื่อสารการเข้ารหัสภาพในส่วนต่างๆ ซึ่งพบว่าพารามิเตอร์ที่ไม่ตรงกันจะให้ภาพการเข้ารหัสที่ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะหากในกรณีที่อัตราข้อผิดพลาดบิตมีนัยสําคัญมากกว่า 490,000e-6

วัตถุประสงค์

ระบบอลวนที่มีความซับซ้อนสูงนั้นมักจะต้องใช้โครงสร้างของวงจรที่ซับซ้อน ทำให้สร้างจริงได้ยากและมีความหยุ่นในการปรับค่าต่ำ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างระบบอลวนใหม่ที่มีความซับซ้อนสูงด้วยวงจรที่ไม่ซับซ้อน และ สามารถนำมาประยุกต์ในการเข้ารหัสลับในการสื่อสารเพื่อที่จะทำให้ไไม่สามารถถอดรหัสได้

ผู้จัดทำ

พิพัฒน์ พรหมมี
Pipat Prommee

#อาจารย์

สมาชิก
คุณานนต์ คะระวานิช
KHUNANON KARAWANICH

#นักศึกษา

สมาชิก
จิรัฏฐ์ ฉิมน้อย
JIRAT CHIMNOY

#นักศึกษา

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด