กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบวางแผนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

Public Transport Route Planning System

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Smart City
ระบบวางแผนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

รายละเอียด

การใช้งานขนส่งโดยสารสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาของการหลงทางจากระบบขนส่งที่มีความหลากหลาย ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางที่สิ้นเปลือง โดยโครงงานนี้มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาอัลกอริทึม (Algorithm) ของการแนะนำการเดินทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและเปลี่ยนสถานีน้อยที่สุด จากการใช้ข้อมูลของสถานีหรือป้ายประจำทาง สายรถโดยสารสาธารณะ ข้อมูลจีพีเอส (GPS) จากการเดินทางของรถโดยสารประจำทาง และเวลาในการเดินทาง เพื่อนำมาสร้างระบบวางแผนเกี่ยวกับการเดินทางด้วยขนส่งโดยสารสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการเดินทางในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันทางคมนาคม การขนส่งรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็น รถโดยสารประจำทาง BTS MRT และ Airport Rail Link ที่เป็นช่องทางหลักในการเดินทางของประชาชนที่อาศัยภายในเมืองและบริเวณเขตปริมณฑล อย่างไรก็ตาม การมีระบบการขนส่งที่มีหลากหลายอาจเกิดความซับซ้อนและความสับสนในการเดินทางได้ ซึ่งส่งผลให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและใช้เวลาเดินทางนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่ไม่คุ้นชินกับเส้นทางการเดินทาง
ทางผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงงานนี้ โดยนำเทคโนโลยีมาทำการใช้งานด้วยการพัฒนา Algorithm แนะนำการเดินทางรถโดยสารประจำทางแบบเวลาน้อยที่สุด และเปลี่ยนสายสถานีน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะที่มีความหลากหลายและซับซ้อน โดยความสำคัญของระบบวางแผนเส้นทางนั้น จัดทำเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการวางแผนการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยลดเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ระบบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ที่ยากต่อการเดินทางในชีวิตประจำวันของผู้คนให้ราบรื่นและดียิ่งขึ้น

ผู้จัดทำ

พัณณ์ชิตา ธีรพัฒนโรจน์
PHANCHITA TERAPHATANAROJ

#นักศึกษา

สมาชิก
ปุณณวิชญ์ พานิชผล
PUNNAWICH PANICHPHOL

#นักศึกษา

สมาชิก
ศิวกร น้อยสันโดด
SIWAKORN NOISUNDOD

#นักศึกษา

สมาชิก
รัฐชัย ชาวอุทัย
Rathachai Chawuthai

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด