กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การศึกษาและออกแบบ Channel Strip

Studying, designing and fabricating analog channel strip

@วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

#KLLC 2024
#Smart City
การศึกษาและออกแบบ Channel Strip

รายละเอียด

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและการทํางานของ Channel Strips ว่าวงจร ของแต่ละส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีหลักการทํางานอย่างไร ซึ่งคณะผู้จัดทําได้ทําการศึกษาในเรื่องของ Pre-Amplifier, Equalizer, Compressor, Line-Driver และ Operational Amplifier โดยในส่วนของ Pre- Amplifier, Equalizer และ Compressor คณะผู้จัดทําได้มีการลงมือต่อวงจรจริงขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าวงจรที่นํามาศึกษาสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ และเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นบ้างในวงจรที่เลือกมาศึกษา

วัตถุประสงค์

ในช่วงที่ทางขณะผู้จัดทำได้ไปฝึกงานที่ Studio In Park ได้มีโอกาสใช้งาน SSL 4k Mixer Board และได้เห็นองค์ประกอบภายในและวงจรของบอร์ดเป็นอย่างไร จึงเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยโปรเจ็คนี้ขึ้นมา

ผู้จัดทำ

อริศ พจน์เนตราคม
ARIS PHOTNETRAKOM

#นักศึกษา

สมาชิก
วชิรพล ยิ่งอำพล
WACHIRAPHOL YINGAMPHOL

#นักศึกษา

สมาชิก
กันต์ รัตนอัมพรโสภณ
GUN RATTANAMPORNSOPON

#นักศึกษา

สมาชิก
เกรียงไกร กุศลจริยากูล

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด