กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การสังเคราะห์เชื้อเพลิงทางเลือกจากแก๊สสังเคราะห์

Synthesis of alternative fuels from synthesis gas

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การสังเคราะห์เชื้อเพลิงทางเลือกจากแก๊สสังเคราะห์

รายละเอียด

ศึกษาผลการสังเคราะห์และประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการสังเคราะห์แก๊สปิโตรเลียมเหลวโดยตรงจากแก๊สสังเคราะห์ ได้แก่ ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ซิงค์ออกไซด์อะลูมิเนียมออกไซด์ที่ผสมทางกายภาพกับซีโอไลต์ 13X และ ซีโอไลต์ 13X ที่ผ่านการจุ่มชุบด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 และร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร โดยทำปฏิกิริยาผ่านเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง แล้วตรวจสอบสารผลิตภัณฑ์ที่ได้ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี และทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคต่างๆ

วัตถุประสงค์

แก๊สปิโตรเลียมเหลวหรือแก๊สแอลพีจีเป็นแก๊สที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการในปัจจุบันทั้งในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันผลิตได้มาจาก 2 แหล่ง คือ การกลั่นน้ำมันดิบ และการแยกแก๊สธรรมชาติ ซึ่งได้จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นหลัก เนื่องจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มีปริมาณที่ลดน้อยลง ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก และการเปลี่ยนถ่ายเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มากขึ้น ดังนั้นการสังเคราะห์แก๊สปิโตรเลียมเหลวโดยตรงจากแก๊สสังเคราะห์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษ

ผู้จัดทำ

คามิน สุนทรประเสริฐ
KAMIN SUNTONPRASERT

#นักศึกษา

สมาชิก
ภัคญาดา นิ่มสาย
PAKYADA NIMSAI

#นักศึกษา

สมาชิก
มนตรี ทองคำ
Montree Thongkam

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด