กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

Introduction to Principles of Law in Daily Life (E-book)

@คณะศิลปศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์


จากการเป็นอาจารย์รับผิดชอบสอน รายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน ของสำนักศึกษาทั่วไป สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้เขียนหนังสือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันเป็นหนังสือเพื่อใช้ศึกษาเพิ่มเติมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 

ผู้จัดทำ

ใยแก้ว ศีลรักษ์
Yaikaew Silrak

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด