กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนากังหันลมแนวแกนตั้งด้วยใบพัดนำทางลม

Improving the efficiency of a vertical axis wind turbine with a cambered plate.

@วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การพัฒนากังหันลมแนวแกนตั้งด้วยใบพัดนำทางลม

รายละเอียด

โครงงานนี้ถูกทำขึ้นเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของกังหันลมแนวแกนตั้งด้วยการใช้อุปกรใบพัดนำทางลมเพื่อช่วยในการเปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศเข้าสู่ใบพัดของกังหัน สามารถเพิ่มปริมาณของอากาศที่จะเข้าประทะกับตัวใบพัดโดยตรงด้วยทฤษฎีการไหลของอากาศตามพื้นผิวโค้ง(Coanda effect) และเพิ่มความเร็วลมด้วยสมการความต่อเนื่อง (Continuity equation) ทำให้ตัวใบพัดของกังหันลมสามารถสร้างแรงยกมากขี้นจนตัวใบพัดหมุนเร็วมากขี้นจนนำไปสู่จำนวนรอบการหมุนที่มากขึ้นในความเร็วลมที่เท่ากันและผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้ัน

วัตถุประสงค์

โครงงานนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการคิดค้นและสร้างอุปกรที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกังหันลมแนวแกนตั้งในการผลิตพลังงานสะอาดอย่างไฟฟ้าให้สูงขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตพลังงานหมุนเวียนโดยการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์

ผู้จัดทำ

เมธิส เดชะดี
METIS DECHADEE

#นักศึกษา

สมาชิก
ปิติทัศน์ อิสริยะภิญโญ
Pititat Itsariyapinyo

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด