กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

สัญญะของสีในมโนภาพจากอารมณ์

The semiotics of color in imaginative of emotions

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#Cluster 2024
#Industry 4.0
สัญญะของสีในมโนภาพจากอารมณ์

รายละเอียด

สภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอตามสภาพแวดล้อมรอบตัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต หากสภาวะจิตใจไม่ดี ก็จะส่งผลต่อร่างกายและการดำเนินชีวิตไปด้วย ถึงแม้ความรู้สึกที่แปรปรวนจะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก ในช่วงเวลาที่เราได้รับผลกระทบจากสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นการสร้างงานศิลปะที่ช่วยเยียวยาจิตใจให้ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ถูกกระตุ้นให้หนักไปกว่าเดิม ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของการบำบัดจิตใจในเบื้องต้น ผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการใช้สีเป็นสัญญะเเทนการสะท้อนอารมณ์ภายใน เพื่อบอกเล่ามุมมองของภาพที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งมีสภาวะจิตใจที่แปรปรวน ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนี้เป็นเสมือนภาพแทนความรู้สึกภายในจิตใจเเละเป็นการเพิ่มพลังงานบวกให้แก่ตัวข้าพเจ้า โดยถ่ายทอดผ่านกระบวนการภาพพิมพ์พื้นราบ

วัตถุประสงค์

ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตเเละเคยเข้ารับคำปรึกษากับคุณหมอทางจิตเวชเกี่ยวกับสุขภาพทางจิตใจ และพบว่าข้าพเจ้ามีสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวน ซึ่งได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบำบัดจิตใจโดยการใช้สี เพื่อให้เข้าใจถึงความคิดและจิตใจของตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกได้

ผู้จัดทำ

ธนิญา ธนากิจเจริญ
TANIYA TANAKITJAROEN

#นักศึกษา

สมาชิก
ดลฤทัย ชลอมรักษ์
Donruethai Chlomruk

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ธนสาร พัฒนสุทธิชลกุล
Tanasan Pattanasuttichonlakun

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด