กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์ด้วยแสงอาทิตย์

Multi-purpose electrical energy storage system using solar energy

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์ด้วยแสงอาทิตย์

รายละเอียด

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ เนื่องจากปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในการใช้งานทุกประเภท ดังนั้นโครงงานนี้จึงออกแบบและสร้างระบบกักเก็บและจัดการพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อนำพลังงานฟรีจากแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้ทำการติดตั้งแผลโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) มีพลังงาน 270 W แรงดันไฟฟ้า 38.5 V กระแส 9.08 A ในโครงการนี้ได้สร้าง ระบบกักเก็บและจัดการพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีโหลดเป็นหม้ออบลมร้อนขนาด 1,000 วัตต์ หรือโหลดที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จึงใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟสต่อแบบอนุกรมเป็นตัวกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีแรงดัน 29.2 V 100 Ah พลังงาน 2920 Wh และมีตัวแปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ แรงดันขาเข้า 24VDC แปลงเป็น 220VAC กำลังไฟฟ้าสูงสุด 3500 W กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง 1500 W และมีการชาร์จแบตเตอรี่จากไฟฟ้ากระแสสลับ หรือไฟบ้านโดยจะทำการแปลงจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงเพื่อให้ใช้งานกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟสได้โดยมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์ เป็นตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง จากการทดลองพบว่าระบบที่ออกแบบนี้สามารถใช้งานได้ดีเต็มประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะทางไฟฟ้าในขณะชาร์จประจุได้

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เริ่มมีบทบาทมากขึ้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์ให้ความสนใจ หลายๆองค์กรบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดและเลือกมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน เนื่องจากพลังงานดังกล่าวเป็นพลังงานที่ได้เปล่ามีจำนวนไม่จำกัดและปราศจากมลภาวะ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์สามารถลดต้นทุนในทางการค้า และผลที่ได้นอกเหนือจากการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์แล้วยังมีข้อดีได้เปรียบกว่าหม้อทอดน้ำมันทั่วไปด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันในการทอดอาหารซึ่งมีราคาสูงและมีความไม่แน่นอนในเรื่องของราคาเนื่องจากมีปัจจัยที่หลากหลายต่อราคาน้ำมันทอดอาหาร 
ผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตและโซล่าเซลล์ จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำชุดระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และยังสามารถนำไปพัฒนาเพื่อทำประกอบอาชีพได้ โครงงานระบบกักเก็บและจัดการพลังไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ทำงานโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยใช้โซล่าเซลล์มาแปลงจากพลังงานความร้อนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วอัดประจุเก็บไว้ในแบตเตอรี่ สามารถทำงานได้ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน โดยแบตเตอรี่จะเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับเตาอบลมร้อนหรือโหลดที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้

ผู้จัดทำ

ศุภกิตติ์ ศรีเกษม
SUPAKIT SRIKASEM

#นักศึกษา

สมาชิก
สุทธิพงษ์ กูลจีรัง
SUTTIPHONG KULCHEERANG

#นักศึกษา

สมาชิก
พัทธดนย์ จันทร์มาก
PATHADON JANMAK

#นักศึกษา

สมาชิก
ทวีพล ซื่อสัตย์
Taweepol Suesut

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
เจษฎา ชัยโฉม
Jedsada Chaishome

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด