กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงงานจำลองการจัดการระบบการคลังอัตโนมัติ

Auto warehouse simulation

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
โครงงานจำลองการจัดการระบบการคลังอัตโนมัติ

รายละเอียด

การวิเคราะห์และจำลองระบบคลังในโรงงาน มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานการจัดเก็บและเบิกวัสดุ ระบบถูกออกแบบโดยใช้โปรแกรมในการออกแบบจำลองสร้างระบบอัตโนมัติของคลังวัสดุและสินค้าในโรงงาน คำนึงถึงการลดการใช้พื้นที่คลังสินค้าและลดเวลาในกระบวนการเบิกสินค้า และเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์

จากประสบการณ์การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ผู้จัดทำได้พบเห็นปัญหาในการดำเนินงานของกระบวนการจัดเก็บและการเบิกวัสดุซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของโรงงาน การเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ผู้จัดทำมีความสนใจในการทดลองจำลองวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยระบบอัตโนมัติ โดยมุ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บวัสดุในคลังของโรงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงนำโอกาสนี้มาวิเคราะห์และจำลองระบบที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ผู้จัดทำ

วริศรา สิทธิราช
WARISSARA SITTIRACH

#นักศึกษา

สมาชิก
ภูชิชย์ ด้วงต้อย
PUCHIT DONGTOI

#นักศึกษา

สมาชิก
ศุภกร ภู่เพ็ชร์
SUPAKORN PHUPHETCH

#นักศึกษา

สมาชิก
ศุภกฤต วัฒนศรี
SUPPAKRIT WATTANASRI

#นักศึกษา

สมาชิก
เทพจิตร์ เชยโภคา
thepjit cheypoca

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด