กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านปิ้งย่าง-ชาบูฮาลาลบริเวณเขตลาดกระบัง

Feasibility Study Of Halal Grill - Shaun Restaurant Project In Ladkrabang District

@คณะบริหารธุรกิจ

#KLLC 2024
#Digital Economy
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านปิ้งย่าง-ชาบูฮาลาลบริเวณเขตลาดกระบัง

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

ธุรกิจร้านปิ้งย่าง-ชาบูฮาลาลเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจาก ร้านปิ้งย่าง-ชาบูฮาลาลมีจำนวนที่ค่อนข้างน้อยในบริเวณเขตลาดกระบัง ประกอบกับพื้นที่เขตลาดกระบังมีจำนวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้อาหารฮาลาลมีความปลอดภัย สะอาด ได้มาตรฐานตามหลักฮาลาล จึงทำให้สามารถรองรับบุคคลทั่วไปได้นอกเหนือจากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว หรือบุคคลที่ต้องการหาพื้นที่ในการสังสรรค์ รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว เนื่องจากลาดกระบังมีพื้นที่ติดสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจร้านปิ้งย่าง-ชาบูฮาลาล จึงเป็นสาเหตุที่ผู้วิจัยสนใจที่จะทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจเปิดร้านปิ้งย่าง-ชาบูฮาลาล บริเวณเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดทำ

วรกมล แสงสร้อย
WORAKAMOL SANGSOI

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐวดี แก้วพูล
NATTHAWADEE KAEWPOOL

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐวดี ระบายศรี
NUTHAVADEE RABUYSREE

#นักศึกษา

สมาชิก
ศิริปราง ไหลสงวนงาม
SIRIPRANG LAISANGUANNGAM

#นักศึกษา

สมาชิก
สุนันทา ภิรมย์ศรี
SUNANTHA PHIROMSRI

#นักศึกษา

สมาชิก
ศราวณี พึ่งผู้นำ
Saravanee Phuengpunum

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด