กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

นวัตกรรมพื้นรองเท้ากัญชงเพื่อผู้บริโภครักสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Innovative hemp soles for health-conscious people and environmentally friendly

@วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
นวัตกรรมพื้นรองเท้ากัญชงเพื่อผู้บริโภครักสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        นวัตกรรมรองเท้าผ้าใบ แนวคิดการออกแบบโดยการนำเอาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากต้นกัญชงหรือเฮมพ์ (Hemp)มาผลิตเป็นรองเท้าผ้าใบรักษ์โลก “AR Hemp Sneaker” เป็นแบรนด์ที่ผลิตโดย บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย “AR” ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชงและกัญชา ที่ประสบปัญหาจากเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติต้นหรือเศษกัญชงที่เหลือทิ้งจากกระบวนการนำเปลือกไปทำเป็นเส้นใย โดยลอกเส้นใย ใช้เป็นสิ่งทอ ทำเสื้อผ้า ซึ่งเมื่อลอกผิวแล้วจะเหลือแกน แกนเอาไปทิ้งปล่อยให้เน่าเปื่อย กลายเป็นวัสดุเหลือใช้ การพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้รวมถึงการนำผ้าที่ทำจากเส้นใยกัญชงมาทำรองเท้าผ้าใบ เป็นการนำกัญชงไปใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์รองเท้า อันนำมาซึ่งการส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ปลูกต้นกัญชงเพื่อสร้างรายได้อีกทาง

วัตถุประสงค์

แนวคิดการนำเอาวัสดุและนวัตกรรมทางเลือกจากต้น “กัญชง หรือ เฮมพ์ (Hemp)” มาผลิตเป็นเพื่อสุขภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั้น ซึ่งคนทั่วไปอาจเข้าใจว่ากัญชงเป็นฝาแฝดของกัญชา แน่นอนว่านั่นไม่ใช่คำตอบที่ผิดสักทีเดียว เพราะทั้งชื่อและรูปร่างหน้าตาภายนอกก็ดูคล้ายกันมาก แต่ถ้าหากวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสรรพคุณของกัญชงนั้นแทบเรียกได้ว่าเป็น “สมุนไพร” สารพัดประโยชน์แทบทุกส่วนตั้งแต่ใบไปจนถึงราก กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง หรือเฮมพ์ (Hemp) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและเชิงอุตสาหกรรม โดยระยะ 3 ปีแรกจะให้เฉพาะ “หน่วยงานรัฐ” เป็นผู้ขออนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง และให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษประเมินผลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาความเหมาะสมที่จะอนุญาตให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลยื่นขออนุญาต โดยสาระสำคัญของกฎหมาย คือ สายพันธุ์กัญชงต้องมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol หรือ THC) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง (1-3) นั้น และมีประโยชน์ด้านใดบ้างที่ทำให้รัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างเป็นทางการ หลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่า ต้นกัญชงก็ คือ กัญชา แต่ความจริงแล้วต้นกัญชงแค่มีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นกัญชาในด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์ แต่ไม่ใช่พืชที่เป็นสารเสพติดเหมือนกัญชา เพราะมีสาร THC ในปริมาณน้อยกว่ามากจึงไม่มีผลทำให้เกิดมึนเมาหรือเสพติด แต่มีประโยชน์ในด้านการแพทย์และอื่นๆ เช่น ต้นกัญชงเป็นพืชที่สามารถนำมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถักทอผ้าที่มีคุณภาพดี คุณสมบัติของเส้นใยกัญชงมีความน่าสนใจมาก โดยเฉพาะเรื่องความแข็งแรง พบว่ากัญชงแข็งแรงกว่าฝ้ายถึง 3 เท่า สมัยโบราณนิยมทำเป็นเชือกเรือ เส้นใยกัญชงมีค่าความชื้น (Moisture Content) สูงกว่าฝ้ายและลินิน ทำให้เส้นใยกัญชงใส่สบาย นอกจากนี้ กัญชงยังมีสมบัติในเรื่องการป้องกันยูวี การต้านแบคที่เรีย ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องเคทะสิ่งทอ ทำผ้าม่าน หรือผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งนอกจากจะมีสมบัติที่ดีแล้ว Look ของเส้นใยกัญชงยังให้ความรู้สึกอบอุ่นอีกด้วย
จากปัญหาและโอกาสที่ได้กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าตลาดรองเท้าผ้าใบกัญชงที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นตลาดที่น่าสนใจ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจของผู้บริโภค ทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green product innovation) ซึ่งเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ โอกาสทางการตลาด ในด้านต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการจัดการและพัฒนา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อนวัตกรรมรองเท้าผ้าใบกัญชงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค” ต่อไป

ผู้จัดทำ

ชัยวัฒน์ พรหมเพชร

#อาจารย์

สมาชิก
อรณิชา หน่อแก้ว
ORNICHA NORKAEW

#นักศึกษา

สมาชิก
อานัส วะลา
ARNUS WALA

#นักศึกษา

สมาชิก
อำนวย แสงโนรี

#อาจารย์

สมาชิก
สมชาย สอนสุภาพ
Somchai Sonsupap

#อาจารย์

สมาชิก
สามารถ ดีพิจารณ์

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด