กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากผักตบชวา

DEVELOPMENT OF WATER HYACINTH PLANT POT BY COMPRESSION MOLDING PROCESS

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การพัฒนาการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากผักตบชวา

รายละเอียด

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากผักตบชวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผักตบชวาที่เป็นวัชพืชภายในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างผักตบชวากับกาวมันสําปะหลัง(BESTAK D-545 WD) ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของวัสดุเชิงประกอบโดยทําการศึกษาอัตราส่วนระหว่างกาวมันสําปะหลัง(BESTAK D-545 WD) ต่อผักตบชวาที่ 90:10, 85:15, 80:20, 75:25 และ 70:30 wt% ตามลําดับ จากนั้นทําการทดสอบความต้านทานแรงกดพบว่า อัตราส่วนผสมที่เหมาะสม คือ BESTAK D-545 WD 90 wt% กับ ผักตบชวา 10 wt% โดยได้ ค่าเฉลี่ยของความแข็งแรงของชิ้นงานเท่ากับ 2.33 MPa และสุดท้ายทำการออกแบบแม่พิมพ์ ขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้เพื่อทดลองใช้งาน

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันผักตบชวาเป็นวัชพืชลอยน้ำที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากในชุมชน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมทางน้ำ และทำให้ขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆลอยไปติด ซึ่งมักจะมีการกำจัดทิ้งเป็นประจำ จึงได้มีการนำผักตบชวามาดัดเเปลงให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยนำความรู้การอัดขึ้นรูปที่เรียนมา นำมาประยุกต์ใช้กับการขึ้นรูปวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ โดยขั้นตอนการผลิตกระถางต้นไม้จากผักตบชวาคือ การนำผักตบชวามาบดให้ละเอียดเเล้วนำมาตากเเดดให้แห้ง เพื่อนำผงของผักตบชวามาผสมกับกาวที่มีส่วนผสมไร้สารเคมีเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม เพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้ที่สามารถย่อยสลายเเละสามารถเป็นปุ๋ยให้เเก่ต้นไม้ได้

ผู้จัดทำ

ธนโชติ แนมขุนทด
TANACHOT NAMKHUNTOD

#นักศึกษา

สมาชิก
ฐานุเดช ไพฑูรย์ ณ อยุธยา
THANUDET PHAITHOONNAAYUTHAYA

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัชพล อักษรเจริญสุข
NUTCHAPOL AKSORNCHAROENSUK

#นักศึกษา

สมาชิก
กรรณชัย กัลยาศิริ
Kannachai Kanlayasiri

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด