กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

MELOG - แพลตฟอร์มรถร่วมเถ้าแก่น้อย

MELOG – LEAN Solution Platform for Logistic

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
MELOG - แพลตฟอร์มรถร่วมเถ้าแก่น้อย

รายละเอียด

MELOG เป็นระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์แพลตฟอร์ม ให้บริการรถบรรทุก และผู้ขนส่งสินค้า โดยทำการติดตามสถานะและบริหารจัดการรถบรรทุก และรายงานผลการดำเนินการ พร้อมทั้งระบบ Marketplace ในการจับคู่งาน ระหว่างผู้ขนส่งและลูกค้า ซึ่งครอบคลุมระบบการรับสินค้าและการรับชำระเงินปลายทาง (Cash on Delivery: COD) ซึ่งการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมขนส่ง เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการขนส่งทั้งระบบโซ่อุปทาน

วัตถุประสงค์

ผู้ให้บริการขนส่งมักจะมีต้นทุนขนส่งค่อนข้างสูง การบริหารจัดการโลจิสติกส์อยู่สัดส่วน 5 – 12% ส่งผลให้อัตราการทำกำไรมักจะอยู่ที่ 3 - 5% MELOG จึงมุ่งมั่นที่จะช่วยผู้ประกอบการในการบริหารต้นทุนการขนส่งสินค้า โดยการสร้างระบบแพลตฟอร์มธุรกิจที่ครอบคลุม ตั้งแต่ First, Middle, และ Last Mile พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ให้ LSP เป็น 5PL ด้วยแนวคิด Logistics as a Service (LaaS) โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาของรถร่วมให้บริการ โดยตอบโจทย์ 3 ด้าน ได้แก่ Status: การติดตามสถานะของรถขนส่งสินค้า Cost: การบริหารต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่ายาง ค่าบำรุงรักษารถบรรทุก ฯลฯ Safety: การติดตามพนักงานขับรถ และบริหารจัดการ ทั้งระบบยังทำการเชื่อมต่อไปยังระบบ การรับสินค้าและการรับชำระเงินปลายทาง (Cash on Delivery: COD) การพัฒนาระบบการขนส่งด้วยการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมขนส่ง เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการขนส่งทั้งระบบโซ่อุปทาน ซึ่งจะนำมาซึ่งผลกำไรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท

ผู้จัดทำ

รัชนี กุลยานนท์
Rutchanee Gullayanon

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด