กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบตรวจจับท่าทางการทำงานของทันตแพทย์

Dentist's gesture detection system

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
ระบบตรวจจับท่าทางการทำงานของทันตแพทย์

รายละเอียด

เป็นระบบที่ใช้ตรวจจับและแจ้งเตือนทันตแพทย์หากทีการทำงานที่ผิดท่าทางซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของทันตแพทย์

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขปี 2565 พบว่าร้อยละ 60 ของคนวัยทำงานป่วยเป็นภาวะ Office Syndrome โดยภาวะนี้เกิดจากการนั่งทำงานในอิริยาบทเดิมเป็นเวลานานหรือการทำงานในท่านั่งที่ผิดอิริยาบท ส่งผลให้นำไปสู่ความเสียหายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนวัยทำงาน
อาชีพทันตแพทย์ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากภาวะนี้ เพราะการทำงานของอาชีพทันตแพทย์มีลักษณะการทำงานที่ต้องอยู่ในอิริยาบทเดิมเป็นเวลานาน และมีการนั่งโน้มตัวไปข้างหน้า ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น พื้นที่ที่ไม่เพียงพอต่อการทำงาน แสงสว่างไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้เกิดการนั่งในท่าที่ผิดอิริยาบท และนำไปสู่การเกิดภาวะ Musculoskeletal Disorders (MSDs) โดยอาการเบื้องต้นของภาวะนี้คือ อาการปวดที่บริเวณหลัง คอ บ่า ไหล่ หรือปวดเมื่อยตามข้อต่อต่างๆ โดยอาการเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน และสุขภาพจิตของทันตแพทย์โดยตรง
ดังนั้นจึงเกิดเป็นที่มาของการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ เพื่อสังเกต และ วิเคราะห์ท่าทางการทำงานของทันตแพทย์ในประเทศไทย

ผู้จัดทำ

ธรรมสรณ์ วิสุทธิ์เทพ
THAMMASORN WISUTTHEP

#นักศึกษา

สมาชิก
ธรฐิรวิชญ์ จันทร์ชะรา
THORNTIRAWIT CHANCHARA

#นักศึกษา

สมาชิก
วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ
Wisan Tangwongcharoen

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด