กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

นวัตกรรมเครื่องบำบัด กำจัด ขยะมูลฝอย แบบครบวงจรในรูปแบบ Super NBT

Innovative waste treatment and disposal machine by Super NBT

@วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
นวัตกรรมเครื่องบำบัด กำจัด ขยะมูลฝอย แบบครบวงจรในรูปแบบ Super NBT

รายละเอียด

นวัตกรรมการจัดการขยะแบบครบวงจรในรูปแบบ Super NBT เป็นการจัดการขยะสดและขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจะถูกจัดการด้วยกระบวนการ Super NBT โดยขยะที่ถูกคัดแยกออกมาแล้วจะทำรื้อร่อนผลิตเป็นพลังงานทดแทน (RDF) พร้อมกับการจัดการขยะอินทรีย์โดยขยะอินทรีย์ทั้งหมดจะถูกรวบรวมและคัดแยกด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดเป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างเครื่องจักรกลกับวิธีธรรมชาติบำบัดและแปรสภาพมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินภายในวันต่อวัน นอกจากนี้การจัดการน้ำภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจะถูกบำบัดด้วยกระบวนการด้านจุลินทรีย์ด้วย

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันการจัดการขยะคัดแยกขยะที่มีอยู่ในขบวนการ การคัดแยกขยะจะเป็นเพียงเตรื่องที่คัดแยกขยะเท่านั้น กอรปกับปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ต้องการเชื้อเพลิงขยะมากขึ้น และขบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะด้วยวิธีเดิมมีประสิทธิภาพต่ำ และกำลังการผลิตไม่เพียงพอตามโรงไฟฟ้าที่ต้องการได้ เพราะใช้เวลาแปรรูปที่ยาวนาน อีกทั้งการฝั่งกลบรายวันที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขยะเมื่อไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเกิดแก๊สมีเทน แก๊ซไข่เน่า ส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดภาวะอันตรายมากมายเมื่อสูดดม น้ำชะมูลฝอยจากบ่อฝั่งกลบปนเปื้อนลงสู่ง จนทำให้แหล่งน้ำไม่สามารถ อุปโภค บริโภคได้ ทำลายระบบนิเวศต่างๆ น้ำเสียทำให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอีกทั้งบ่อฝั่งกลบที่มีในปัจจุบันใช้เวลาย่อยสลายนาน ทำให้เกิดปัญหาบ่อเต็ม ฝั่งกลบไม่ทัน ไม่มีที่เพียงพอจะทิ้งขยะใหม่ เกิดปัญหาขยะเก่าสะสมจ้านวนมาก จนท้าให้เกิดภาวะขยะล้นเมือง
	ดังนั้นโครงการนี้จึงมีแนวคิดเพื่อการพัฒนา ระบบจัดการขยะแบบครบวงจร SUPER NBT โดยเป็นการพัฒนาทั้งระบบการจัดการขยะและเพิ่มเครื่องกลในการคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้เชื้อเพลิงขยะที่มีคุณภาพสูง ของเสียหรือก๊าซที่ได้หลังกระบวนการต่ำ สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในหน่วยองค์กรโดยไม่ต้องขนย้ายขยะมูลฝอยน้าไปกำจัดที่อื่นคืนพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ที่สำคัญที่สุดคือ สามารถกำจัดขยะมูลฝอยให้หมดไปได้ภายในวันต่อวัน

ผู้จัดทำ

สมชาย สอนสุภาพ
Somchai Sonsupap

#อาจารย์

สมาชิก
Yu ZHAO
Yu ZHAO

#นักศึกษา

สมาชิก
สามารถ ดีพิจารณ์

#อาจารย์

สมาชิก
ชัยวัฒน์ พรหมเพชร

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด