กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การศึกษาการทดสอบเจาะระบบในทางปฏิบัติ: กรณีศึกษาที่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด

A Study on Practical Penetration Testing: Case Studies at Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Digital Technology
การศึกษาการทดสอบเจาะระบบในทางปฏิบัติ: กรณีศึกษาที่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด

รายละเอียด

การทดสอบเจาะระบบมีหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Website, Mobile, Network และอื่นๆ แต่รายงานนี้จะเน้นไปที่เรื่องการทดสอบเจาะระบบแบบ Internal Network เนื่องจากเป็นการทดสอบที่มีข้อจำการในการทำ เพราะเป็นการทดสอบที่ไม่ได้ทำแบบ Remote จำนวนคนที่เข้า Site เพื่อดำเนินงาน รวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ และ ขอบเขตของงาน ทำให้ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะมีโอกาสได้ทำ จึงได้เกิดเป็นโครงงานนี้ขึ้น เพื่อให้คนในทีมได้เกิดความเข้าใจ และคุ้นเคยกับการทดสอบเจาะระบบแบบ Internal Network และได้มีการจัดทำตัวของ Report และ E-learning เพื่อให้คนที่สนใจในการทดสอบเจาะระบบ ได้ลองทำเพื่อเข้าใจในกระบวนการและวิธีการทดสอบเจาะระบบมากขึ้น โดยการสร้างระบบที่จำลองการทำงานของ Internal Network ขึ้น และทำให้ระบบนั้นมีช่องโหว่ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้ดำเนินการทดสอบเจาะระบบได้ หลังจากนั้นก็จัดทำ Report และ E-learning เพื่อทำการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทำขึ้น โดยจากผลงานที่ได้ทำก็ทำให้ทีมมีความเข้าใจในด้านการทดสอบเจาะระบบแบบ Internal Network มากขึ้น และยังสามารถนำชิ้นงานที่สร้างขึ้นไปทดลองทดสอบการโจมตีต่างๆได้ 

วัตถุประสงค์

ปัญหาเกิดจากการทำ Active Directory Penetration Testing ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ทำทุกคน จากเงื่อนไขของการทำ Internal Network Penetration Testing และคนในทีมไม่ได้มีโอกาสได้ลองทำงานในส่วนนี้
ความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายคือ การสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการทำ Active Directory Penetration Testing ให้กับคนในทีม Cyber Detect & Response ให้ได้ทำความคุ้นเคย และสร้างความเข้าใจในการทำ Internal Network Penetration Testing กิจกรรม Knowledge sharing ที่จัดขึ้น และการอธิบายกิจกรรมบนตัว E-learning Platform

ผู้จัดทำ

นพณัฐ คำเมือง
NOPPANUT KHAMMUEANG

#นักศึกษา

สมาชิก
บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
Boonprasert Surakratanasakul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด