กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบตรวจสอบสถานะการศึกษาและทดลองผลการเรียน สจล.

KMITL Educational Status Monitoring and Academic Record Planning System

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
ระบบตรวจสอบสถานะการศึกษาและทดลองผลการเรียน สจล.

รายละเอียด

ระบบตรวจสอบสถานะการศึกษาและทดลองผลการเรียน โดยเชื่อมกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา สจล.

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันนี้ สจล. ยังไม่มีระบบให้นักศึกษาได้ตรวจสอบสถานะการศึกษาและหน่วยกิตด้วยตนเอง รวมถึงระบบการวางแผนการเรียนและคำนวนผลการเรียนล่วงหน้า เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

ผู้จัดทำ

จักริน ดีสิทธิ์
CHAKRIN DEESIT

#นักศึกษา

สมาชิก
นนทรัตน์ กิจเต่ง
NONTHARAT KIJTENG

#นักศึกษา

สมาชิก
พริมา ศิรินภาพันธ์
PRIMA SIRINAPAPANT

#นักศึกษา

สมาชิก
อิสระ อนันตวราศิลป์
Isara Anantavrasilp

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด