กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่

Solar Pump systems in mobile

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#Cluster 2024
#Digital Technology
เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่

รายละเอียด

   ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย และโดยส่วนมากเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นอุปกรณ์ทางเลือกหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
   ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำ เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่สำหรับการเกษตร เพื่อศึกษาการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ว่าสามารถผลิตพลังงานได้มากพอที่จะสามารถนำไปใช้งานกับชิ้นงาน
   โดยเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่สำหรับการเกษตร  จะใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เพื่อให้โซล่าเซลล์ทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วส่งต่อไปยังโซล่าชาร์จเจอร์ เพื่อควบคุมการกักเก็บพลังงานและการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) สามารถนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและสามารถนำไปใช้งานได้ในภายหลัง ซึ่งยังสามารถควบควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่จะนำออกไปใช้งานในด้านการเกษตรต่างๆอีกด้วย ในขณะเดียวกันนี้เราจะใช้ไฟฟ้าเพื่อควบคุมการเปิดปิดเครื่องสูบน้ำ การใช้พลังงานที่มีอยู่แบบนี้ทำให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้โดยไม่ใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ทำให้ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและสามารถพกพาไปใช้ในพื้นที่ทางการเกษตรที่สามารถเข้าถึงได้ยากได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันยังมีพื้นที่ ที่พลังงานไฟฟ้าเข้าถึงได้ยากยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ทางการเกษตร ที่ไม่สามารถนำพลังงานไฟฟ้าเข้าไปใช้งานได้อย่างทั่วถึง ทำให้เกิดความคิดที่จะจัดทำเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์สามารถกักเก็บพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ ที่เราต้องการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปพลังงานที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเราสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นไฟบ้านได้ด้วยระบบ solar power invertor จึงสามารถดัดแปลงไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกด้วย

ผู้จัดทำ

สิริวัฒน์ ดวงเสาร์
SIRIWAT DUANGSAO

#นักศึกษา

สมาชิก
ภูริณัฐ อัครวงษ์
POORINUT AKKARAWONG

#นักศึกษา

สมาชิก
อนันตา สินไชย
Ananta Sinchai

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด