กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

แอปพลิเคชันขายฟิงเกอร์บอร์ดออนไลน์

Online Fingerboard Shopping Application

@คณะวิทยาศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
แอปพลิเคชันขายฟิงเกอร์บอร์ดออนไลน์

รายละเอียด

ปัญหาพิเศษนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าฟิงเกอร์บอร์ดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ แอปพลิเคชันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการทำให้กระบวนการซื้อขายสินค้าฟิงเกอร์บอร์ดเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย โดยเน้นให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และผู้ขายสามารถประกาศสินค้าของตนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

หลังการระบาดโรคโควิด-19 ทําให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันมากขึ้น จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562 หลังการระบาดของโรค Covid – 19
คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 22 นาที ทําให้ธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันการซื้อขายทางออนไลน์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการสร้างแอปพลิเคชันขายสินค้าทางออนไลน์จึงเป็นสิ่งจําเป็น

ทางผู้จัดทําจึงมีความต้องการที่จะศึกษาการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ ที่สามารถอํานวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ขายและลูกค้า โดยนําฟิงเกอร์บอร์ดมาเป็นข้อมูลสําหรับการทดสอบแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นนั้นมีกระบวนการทํางานสิ้นสุดถึงกระบวนการสั่งซื้อ และผู้ที่สนใจขายสินค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและติดตั้งเพื่อทําการขายสินค้าบนโมบายแอปพลิเคชันของตนเองได้

ผู้จัดทำ

มิ่งขวัญ จิตวศิน
MINGKWAN CHITWASIN

#นักศึกษา

สมาชิก
ปัทมา เจริญพร
PATTAMA CHAROENPORN

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด