กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การอ่านริมฝีปากภาษาไทยโดยการเรียนรู้คุณลักษณะเชิงตำแหน่งและเวลา

Thai lip reading based on Learning of spatiotemporal features

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Digital Technology
การอ่านริมฝีปากภาษาไทยโดยการเรียนรู้คุณลักษณะเชิงตำแหน่งและเวลา

รายละเอียด

การอ่านริมฝีปาก หรือที่เรียกว่าการอ่านจากการพูดด้วยการดูจากการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก คือ การใช้การ มองเห็นเพื่อตีความเสียงที่เกิดจากปากและกระดูกต่อปาก โดยคนที่ทําการอ่านริมฝีปากจะสังเกตเคลื่อนไหวของปาก จมูกและลิ้น เพื่อจะได้รับรู้และแปลความหมายของคําพูดซึ่งสามารถนําไปใช้ในการเขาสื่อสารกับคนหูหนวก หรือในสถานการณ์ที่เสียงไม่เป็นไปตามปกติ เช่น เมื่อมีเสียงรบกวน หรือในสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงพูด โดยการอ่านริมฝีปากมักจะใช้ร่วมกับการสื่อสารด้วยภาษามือเพื่อเสริมความหมายและเป็นช่องทางในการสื่อสารที่ถูกต้องและเข้าใจได้ดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการทําการอ่านริมฝีปากที่รองรับกับภาษาไทย คณะผู้จัดทําจึงมีความคิดริเริ่ม
ที่จะพัฒนาแบบจําลองสําหรับภาษาไทย โดยจะต้องเริ่มจากการเก็บข้อมูลเนื่องจากชุดข้อมูลที่เป็นวีดีโอการพูดของบุคคลที่เป็นภาษาไทยในปัจจุบันยังไม่มีหรือมีจํานวนน้อยมาก จากนั้นนําชุดข้อมูลมาแปลงรูปแบบให้พร้อมสําหรับการนําเข้าไปในแบบ จําลองที่เตรียมไว้ และหลังจากที่ปรับแต่งแบบจําลองให้เหมาะสมกับชุดข้อมูลภาษาไทย แต่อย่าไงไรก็ตามการทดลองนี้ยังไม่มีการสรุปผลแต่อย่างใด เนื่องจากความคืบหน้าในปัจจุบันคือการเก็บชุดข้อมูลภาษาไทยและแปลงรูปแบบชุดข้อมูล

วัตถุประสงค์

Lip Reading หรือที่เรียกว่าการอ่านจากการพูดด้วยการดูจากการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก คือการใช้การ มองเห็นเพื่อตีความเสียงที่เกิดจากปากและกระดูกต่อปาก โดยคนที่ทํา Lip Reading จะสังเกตเคลื่อนไหวของปาก จมูกและลิ้น เพื่อจะได้รับรู้และแปลความหมายของคําพูดซึ่งสามารถนําไปใช้ในการเขาสื่อสารกับคนหูหนวก หรือในสถานการณ์ที่เสียงไม่เป็นไปตามปกติ เช่น เมื่อมีเสียงรบกวนหรือในสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงพูด โดย Lip Reading มักจะใช้ร่วมกับการสื่อสารด้วยภาษามือ (Sign Language) เพื่อเสริมความหมายและเป็น ช่องทางในการสื่อสารที่ถูกต้องและเข้าใจได้ดีขึ้นซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการทํา Lip Reading ที่รองรับกับภาษาไทย คณะผู้จัดทําจึงมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาแบบจําลองสําหรับภาษาไทย

ผู้จัดทำ

บุณยกร สงวนศักดิ์
BOONYAKORN SANGUANSAK

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนธรณ์ หอมชิต
THANATHON HOMCHIT

#นักศึกษา

สมาชิก
สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์
Somkiat Wangsiripitak

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด