กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของบริษัทคู่ค้า

Development of report data management systems of business partners

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของบริษัทคู่ค้า

รายละเอียด

สหกิจศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของบริษัทคู่ค้า ซึ่งได้ทำการศึกษาในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ บริษัทแอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของการจัดการข้อมูลในปัจจุบันของบริษัท การใช้เทคนิคทางด้านการเขียนคำสั่งบนโปรแกรม Excel VBA และเรียนรู้การจัดการข้อมูลโดยใช้ Power Query เพื่อสร้างระบบการจัดการข้อมูลของบริษัทคู่ค้า

วัตถุประสงค์

สหกิจศึกษา เป็นทางเลือกหนึ่งในแผนการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์จาก
การทํางาน ฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นและทดลองปฏิบัติงานจริงก่อนสําเร็จการศึกษาซึ่งมีข้อ
ปฏิบัติว่าจะต้องปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งขององค์กรภายในระยะเวลาที่กําหนด
อย่างน้อย 16 สัปดาห์(หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, 2560) ผู้จัดทําได้
เลือกสหกิจศึกษากับทาง บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เนื่องจากการไปทำสหกิจศึกษาในครั้งนี้ได้ทำงานที่บริษัทประกันภัย แผนกพิจารณารับ
ประกันภัยรถยนต์ (Motor Underwriting ) งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานประจำที่ทำในทุกวัน คือ
การดูแลฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนำเข้าระบบของบริษัท การเช็คความถูกต้องของข้อมูล
ในระบบ รวมไปถึง การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของบริษัทคู่ค้า เพราะเนื่องจากกระบวนการทำงานแบบเดิมเป็นการทำงานด้วยมือ(Manual) เป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการทำงานค่อนข้างนาน และอาจเกิดปัญหา Human Error ได้อีกด้วย จึงพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลนี้ขึ้นมาเพื่อลดการทำงานด้วยมือ (Manual) และลดระยะเวลาในการทำงานลง รวมถึงลดปัญหาการเกิด Human Error

ผู้จัดทำ

กตัญญู จันทร์น้ำใส
KATANYOO JANNUMSAI

#นักศึกษา

สมาชิก
บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ
Busayamas Pimpunchat

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด