กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

หนังเทียมจากยางพาราและเส้นใยธรรมชาติ

Artificial leather from rubber and natural fibers

@วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
หนังเทียมจากยางพาราและเส้นใยธรรมชาติ

รายละเอียด

โครงการนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์วัสดุหนังเทียมที่แปรรูปจากเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งเป็นการแปรรูปจากของเสีย เพื่อหาวัสดุหนังเทียมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันมีการใช้หนังแท้และหนังเทียม หนังแท้ต้องผ่านการฆ่าสัตว์และใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ด้วย หนังเทียมเป็นการย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก และหนังทั้งสองประเภทก็มีวิธีการผลิตที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงหันมาใช้เป็นพืชหรือของเสียทางการเกษตรแทน เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสลายตัว

ผู้จัดทำ

วรรณพร สามหล้า
WANNAPORN SAMLA

#นักศึกษา

สมาชิก
บุญญาณี ศรีอ่อน
BOONYANEE SRI-ON

#นักศึกษา

สมาชิก
รัตนาวลี กรรณสุวรรณ์
RATTANAWALEE KANSUWAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ศิริวรรณ ศรีสังข์
Siriwan Stisang

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ศิวกร ศอกจะบก
Siwakon Sokjabok

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด