กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบจัดการเนื้อหาสำหรับไลน์แชทบอท

Line Chat Bot Content Management System

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
ระบบจัดการเนื้อหาสำหรับไลน์แชทบอท

รายละเอียด

แอปพลิเคชัน Line เป็น Messaging Application ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย สามารถอำนวยความสะดวกในการรับส่งข้อมูลให้กับคนภายในกลุ่มให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลข้อความ รูปภาพ และคลิปเสียงเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้ แต่ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้รับจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บในระยะยาว โดยระบบจะลบข้อมูลรูปภาพหรือไฟล์ที่รับส่งผ่านระบบ Line เมื่อไฟล์หรือรูปภาพดังกล่าวอยู่ในระบบเกินช่วงเวลาที่กำหนด และไม่มีการบันทึกจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถค้นหาข้อความ และรูปภาพต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โครงงานนี้เป็นโครงงานที่จะพัฒนาระบบที่รวบรวม จัดการ และค้นหาเนื้อหาทั้งรูปภาพและข้อความที่มีการส่งผ่านแอปพลิเคชัน Line สามารถจัดการเนื้อหาเป็นรายกลุ่ม สามารถรวบรวม จัดการ และค้นหารูปภาพตามความต้องการของผู้ใช้งานในกลุ่ม Line ได้อย่างสะดวก

วัตถุประสงค์

ในการเข้าร่วมอบรมหรือทำกิจกรรมส่วนใหญ่แล้วจะทำการบันทึกรูปภาพขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงาน และส่งรูปภาพลงกลุ่มงานผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อเก็บรวบรวมรูปภาพของผู้เข้าร่วมทำ กิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งรูปภาพภายในกลุ่ม Line มีเป็นจำนวนมาก ยากต่อการค้นหาในกรณีที่ต้องการใช้รูปภาพเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานในกลุ่มที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 55 ถึง 65 ปี ทางผู้จัดทำจึงเห็นปัญหานี้และได้สร้าง LineCMS เพื่อแก้ปัญหาในส่วนของการรวบรวม จัดการ และค้นหารูปภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน ภายในกลุ่ม Line ได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดทำสร้าง LineCMS (Line Chat Bot Content Management System) เพื่อรวบรวม จัดการ และค้นหารูปภาพตามความต้องการของผู้ใช้งานภายในกลุ่มผ่านแอปพลิเคชัน Line เมื่อผู้ใช้งานมีการส่งข้อความที่เป็นรูปภาพเข้ามาภายในกลุ่มที่มี chat bot ของ LineCMS อยู่ในกลุ่ม ระบบจะทำการเก็บรวบรวมรูปภาพทั้งหมดภายในกลุ่มที่สามารถระบุใบหน้าได้และแบ่งกลุ่มรูปภาพตามใบหน้าสมาชิกกลุ่มรายบุคคล ไว้บน File server และบันทึกลิงก์รูปภาพลงฐานข้อมูลของระบบสำหรับเรียกใช้งานภายหลัง และเมื่อต้องการค้นหารูปภาพรายบุคคลต้องเข้าไปที่ LineCMS Official จะปรากฏชื่อกลุ่มที่ต้องการค้นหาให้เลือก จากนั้นจะมีใบหน้าของแต่ละบุคคลขึ้นมาให้เลือก ผู้ใช้งานทำการเลือกใบหน้าที่ต้องการได้จากขั้นตอนนี้ หลังจากนั้นจะปรากฏรูปภาพทุกรูปที่มีใบหน้าที่เลือกไว้ครั้งละ 30 รูป เรียงตามลำดับก่อนหลัง และกดปุ่ม ต่อไป จนกว่าจะแสดงครบทุกรูป
LineCMS ยังมีระบบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในกลุ่มจากรูปภาพที่รวบรวมไว้ หากผู้ใช้งานต้องการทราบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม ให้เข้าไปที่ LineCMS Official เลือกเมนูแสดงกราฟความสัมพันธ์ จะปรากฏชื่อกลุ่มที่ต้องการหาความสัมพันธ์ จากนั้นจะแสดงใบหน้าของบุคคลให้เลือก เมื่อเลือกใบหน้าแล้ว ระบบจะนำข้อมูลไปหาความสัมพันธ์และแสดงผลเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ถูกเลือกกับบุคคลอื่นภายในกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลรวมของบุคคล ได้แก่ ใบหน้า ชื่อสมาชิก และจำนวนรูปภาพทั้งหมดที่มีใบหน้าของบุคคลนั้นผ่านเมนู Dashboard เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวก และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้จัดทำ

ก้องเกียรติ ชุนงาม
KONGKIAT CHUNNGAM

#นักศึกษา

สมาชิก
กฤต รุ่งโรจน์กิจกุล
GLIT RUNGROJKIJKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
ณกนกพล สมบัติธีระ
NAKANOKPOL SOMBATTHEERA

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนัญชัย ตรีภาค

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด