กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

รถอัตโนมัติไร้คนขับ

Autonomous Car

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Industry 4.0
รถอัตโนมัติไร้คนขับ

รายละเอียด

Mobile Robot ไร้คนควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติโดยROS(Robot Operating System)และนำหลักการPIDมาใช้กับMicro-controllerเพื่อช่วยในการควบคุม โดยมีLidarทำหน้าที่เปรียบเสมือนกล้องเพื่อหลีกเลี่ยงและตรวจจับสิ่งกีดขวาง และใช้PikHawkทำหน้าที่เป็นGPSในการนำทาง

วัตถุประสงค์

จากความรู้ที่ได้รับจากการเรียนภาคRobotics and AI ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จึงมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาวงการอุตสาหกรรมให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นบวกกับการที่อยากจะศึกษาลงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับMobile Robotและระบบอัตโนมัติจึงได้เริ่มที่จะทำโครงงานนี้

ผู้จัดทำ

ธนภัทร ศิริรัตน์ชโยกุล
THANAPHAT SIRIRATCHAYOKUN

#นักศึกษา

สมาชิก
นฤบดี คำแสนยศ
NARUBOODI KHAMSANYOT

#นักศึกษา

สมาชิก
ปริตร พรหมรักษ์
PARIT PROMRUK

#นักศึกษา

สมาชิก
พงศ์ภรณ์ เมธีธรรมสกุล
PONGPORN METEETHAMSAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
พิชชาพร เวียงธีรวัฒน์
PITCHAPORN VIENGTEERAWAT

#นักศึกษา

สมาชิก
ภูมิ คงห้วยรอบ
Poom Konghuayrob

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด