กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การรวบรวมข้อมูลไปยัง Cloud Platform ของ Microsoft Azure

Ingestion data to Microsoft Azure cloud platform

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Digital Technology
การรวบรวมข้อมูลไปยัง Cloud Platform ของ Microsoft Azure

รายละเอียด

รายงานนี้เกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าข้อมูล (Ingestion data) ไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Microsoft Azure ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สหกิจศึกษาของผู้เขียนที่บริษัท จีเอเบิล จำกัด(มหาชน) ที่ข้าพเจ้ากำลังทำสหกิจศึกษาอยู่ บทคัดย่อนี้จะอธิบายถึงกระบวนการนำเข้าข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Microsoft Azure และแสดงถึงประโยชน์และความสำคัญของการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ในการจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการอธิบายเกี่ยวกับทักษะและความรู้ที่ได้รับจากการทำสหกิจศึกษาของบริษัท ผู้เขียนได้ทำการวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลที่ได้รับเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการนำเข้าข้อมูลไปยัง Microsoft Azure และเสริมทักษะทางวิชาชีพของผู้เขียนในสายงานด้านคลาวด์คอมพิวติ่ง โดยในรายงานนี้ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูล และมีการสรุปผลการทำงานและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงกระบวนการในอนาคต รายงานนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในด้านการจัดการข้อมูลในรูปแบบคลาวด์และการนำเข้าข้อมูลไปยัง Microsoft Azure หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
จากการเข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ได้รับ ถึงจะมีปัญหาบางในเรื่องการปฏิบัติงานบ้างหรือเรื่องการทำเอกสารแต่สามารถจัดการได้และผ่านไปได้ด้วยดี และสามารถนำขึ้นไปปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าได้

วัตถุประสงค์

การสะสมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเป็นกระบวนการที่สำคัญในอุตสาหกรรมข้อมูลใหญ่ เนื่องจากองค์กรมักมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์เซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแวดล้อม (IoT devices) หรือข้อมูลการทำธุรกรรมจากเว็บไซต์ (web transactions) ซึ่งต้องการการจัดการและประมวลผลเพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ Cloudera Eco-System Service เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในการประมวลผลข้อมูลใหญ่ เนื่องจากมีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่มากมายและหลากหลาย รวมถึงสามารถประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงมีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นในด้านต่างๆและการใช้ Cloudera Eco-System ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงานที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มประสิธิภาพในการทำงานภายในบริษัทให้บรรลุผลตามที่บริษัทได้มุ่งหมายไว้ได้

ผู้จัดทำ

ยศนันทน์ กลัดแขก
YOTSANAN KLADKHAEK

#นักศึกษา

สมาชิก
อนันตพัฒน์ อนันตชัย
Anuntapat Anuntachai

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด