กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

นวัตกรรมการจัดการขยะด้วย Smart NBT

Smart NBT waste management innovation

@วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

#Cluster 2024
#Smart City
นวัตกรรมการจัดการขยะด้วย Smart NBT

รายละเอียด

นวัตกรรมการจัดการขยะด้วยระบบการทำงานของเทคโนโลยีร่วมกับวิธีธรรมชาติบำบัด (natural biological treatment, NBT)  เป็นการบำบัดขยะมูลฝอยส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ให้เสถียรภาพก่อนที่จะนำไปกำจัดโดยใช้อากาศเป็นตัวช่วยในการย่อยสลาย การย่อยสลายแบบใช้อากาศหรือระบบแอโรบิค (Aerobic) โดยการให้จุลินทรีย์ที่ดำรงค์ชีพโดยใช้ออกซิเจนเป็นตัวทำลายหรือย่อยสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นธาตุ กรรมววิธีการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดนี้ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เนื่องจากลดปริมาณการเกิดก๊าซมีเทน (CH4) ลดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น (ก๊าซไข่เน่า, H2S) ลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากน้ำชะขยะมูลฝอย แต่จะไขยะที่เสถียรภาพแล้วมีคุณสมบัติที่ดีและมีองค์ประกอบของไนเตรท (NO3) และซัลเฟต (SO4) สามารถนำไปแปรรูปขยะเชื้อเพลิงได้ ทั้งกระบวนการวัด แลดทดสอบทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยระบบ PLC 

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยปลายทาง หรือขยะมูลฝอยที่นำทิ้งตามสถานที่ต่างๆ นั้นเกิดปัญหาแก่ชุมชนตลอดจนลามถึงสภาพแวดล้อมในวงกว้าง ทำให้เกิดก๊าซมีเทน และก๊าซไข่เน่าที่ส่งผลโดยตรงต่อภาวะโลกร้อน โดยการจัดการกับขยะมูลฝอยปลายทางหรือขยะมูลฝอยที่นำมาทิ้งที่นิยมทำกันปัจจุบันมีหลายวิธีการ เช่น การฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล การเผาขยะมูลฝอยสด การหมักขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดก๊าซมีเทน การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำขยะรีไซเคิลออก เป็นต้น จุดประสงค์คือต้องการกำจัดให้ขยะมูลฝอยหมดไปจากบ่อกำจัดขยะมูลฝอย แต่การจัดการขยะมูลฝอยที่จะสามารถอยู่กับชุมชนได้นั้น ต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงบ่อกำจัดขยะมูลฝอยให้น้อยที่สุด คือไม่มีกลิ่นเหม็นจากก๊าซไข่เน่าเกิดก๊าซมีเทนน้อยที่สุด ไม่มีน้ำเสียไหลออกไปรบกวนพื้นที่ชุมชนและแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่มีเสียงดังจากเครื่องจักรไม่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
ซึ่งโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นของแนวคิดกรรมวิธีการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด โดยวิธีการจัดการขยะมูลฝอยจะใช้วิธีธรรมชาติบำบัดโดยการใช้อากาศ แสงแดด และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ พร้อมกับได้คิดค้นเพิ่มเติมในเรื่องของการตั้งกองขยะให้ได้ตามสัดส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรรมวิธีการจัดการขยะมูลฝอย โดยทำงานร่วมกับเทคโนโลยีระบบควบคุมเครื่องมือวัดทดสอบต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผลของประสิทธิภาพกรรมวิธีธรรมชาติบำบัดโดยใช้ระบบ PLC เป็นระบบควบคุมในการวัดอุณหภูมิ ความร้อน ก๊าซมีเทน หรือระบบควบคุมต่างๆ ที่จะช่วยสามารถสนับสนุนในการทดลองของกรรมวิธีธรรมชาติบำบัดนี้

ผู้จัดทำ

สมชาย สอนสุภาพ
Somchai Sonsupap

#อาจารย์

สมาชิก
CHAO JIANG
CHAO JIANG

#นักศึกษา

สมาชิก
ชัยวัฒน์ พรหมเพชร

#อาจารย์

สมาชิก
สามารถ ดีพิจารณ์

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด