กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โมเดล Triple P สำหรับพอร์ตโฟลิโอตราสารทุนในประเทศไทย

Triple P Model for Thai’s Equity Portfolio

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Economy
โมเดล Triple P สำหรับพอร์ตโฟลิโอตราสารทุนในประเทศไทย

รายละเอียด

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้น SET100 ของประเทศไทยที่สมดุลระหว่างผลกำไรและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โมเดลการลงทุนแบบหลายปัจจัยที่มีพื้นฐานบนกรอบงาน Fama-French Five-Factor Model เสริมด้วยสไตล์และปัจจัยทางเศรษฐกิจ เชิงนี้จะช่วยสร้างพอร์ตการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรสูงสุดในขณะที่จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพภายในบริบทของตลาดหุ้นไทยได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

This study is motivated by the intricate nature of the Thai equity market and the inadequacies of traditional models in capturing its complexities. It seeks to fill a gap in the literature by developing multifactor investing models tailored to the Thai context, building upon the Fama-French five-factor model and integrating additional factors like style and macroeconomic variables. Through this, the research aims to enhance the model's explanatory power, providing investors with a robust decision-making tool.

ผู้จัดทำ

แพรมาศ ปาละรัตน์
PHRAEMAS PALARAT

#นักศึกษา

สมาชิก
พรรษชล พัทธกุลพงษ์
PATSACHON PATTAKULPONG

#นักศึกษา

สมาชิก
วรัญญู ปานจิ่ง
WARUNYOO PANJING

#นักศึกษา

สมาชิก
พิมพ์ประไพ ไทยเนียม
Pimprapai Thainiam

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด