กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

อุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสวมใส่ในการตรวจจับการรั่วไหลของสารละลายทางหลอดเลือดดำโดยใช้ เซ็นเซอร์อุณหภูมิและระบบ IOT สำหรับเฝ้าระวัง

Prototype – Wearable Device for Detecting Extravasation Using Temperature Sensor and IOT Monitoring System

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Highlight 2024
#Healthcare and Wellness
อุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสวมใส่ในการตรวจจับการรั่วไหลของสารละลายทางหลอดเลือดดำโดยใช้ เซ็นเซอร์อุณหภูมิและระบบ IOT สำหรับเฝ้าระวัง

รายละเอียด

การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Therapy) เป็นหนึ่งในกระบวนการทางการแพทย์ที่
สำคัญในการรักษาอาการป่วย ซึ่งการการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Therapy) อาจเกิดความ
ผิดพลาดได้ทำให้สารละลายรั่วไหลออกนอกหลอดเลือดดำไปยังบริเวณอวัยวะข้างเคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อเนื้อเยื่อรอบข้าง หรือที่เรียกว่า extravasation ในการปฏิบัติทางคลินิกเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มี
หน้าที่ตรวจสอบสถานะของการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(Infusion Therapy) แต่การรั่วของ
สารละลายทางหลอดเลือดดำนั้นยากต่อการตรวจจับด้วยตาเปล่า ในการศึกษานี้ เราจึงนำเสนออุปกรณ์
สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของสารทางหลอดเลือดดำโดยใช้การตรวจจับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ออกแบบอุปกรณ์ให้มีลักษณะคล้ายกับนาฬิกาข้อมือเพื่อลดความกังวลของผู้ป่วยเกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ 
นอกจากนี้เรายังใช้ระบบ IOT Monitoring โดยใช้ Blynk Platform เป็นระบบจำลองในการบันทึกและ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการตรวจหาการรั่วไหลของของเหลวในหลอดเลือดดำในระยะเริ่มต้น เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในการศึกษานี้ เราได้สร้างแบบจำลองการเกิดการรั่วไหลของสารละลายทาง
หลอดลำดำ(Extravasation) โดยใช้เนื้อของสุกรในการทำการทดลองก่อนนำไปใช้งานจริงกับผู้ป่วย

วัตถุประสงค์

การผิดพลาดได้ทำให้สารละลายรั่วไหลออกนอกหลอดเลือดดำไปยังบริเวณอวัยวะข้างเคียงทำให้เกิดปัญหาอย่างมากในทางคลีนิค
คนไข้จะมีอาการอักเสบ และเนื้อตาย การลดความผิดพลาดสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณเหนือ
เข็มที่สอดใส่ในเส้นเลือดดำ 

ผู้จัดทำ

ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
Assoc. Prof. Dr.

#อาจารย์

สมาชิก
นิธิ เภตรานนท์
NITI PETRANON

#นักศึกษา

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด