กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับและแยกประเภทของมะเร็งสมอง

Artificial intelligent for detecting and classifying different types of brain tumors

@คณะแพทยศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับและแยกประเภทของมะเร็งสมอง

รายละเอียด

การใช้ระบบ AI ในการตรวจจับและแยกประเภทชนิดของมะเร็งสมอง

วัตถุประสงค์

เพื่อลดระยะเวลาให้การวินิจฉัยให้กับแพทย์และนักเทคนิจ 
เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับโรค

ผู้จัดทำ

อันดามัน อินทร์พลอย
ANDAMAN INPLOY

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนัญชนก อนุเอกจิตร
THANANCHANOK ANU-EKJIT

#นักศึกษา

สมาชิก
วีรยุทธ กิตติชัย
Veerayut Kittichai

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ไพศาล ปึงพิพัฒน์ตระกูล
Paisal Puengpipattrakul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปิยกรณ์ ชัยวีรพันธ์เดช

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด