กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องทอดไอศกรีมอัตโนมัติ

AUTOMATIC FRIED ICE-CREAM MACHINE

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Industry 4.0
เครื่องทอดไอศกรีมอัตโนมัติ

รายละเอียด

โครงงานนี้นักศึกษาได้มีการลงมือสร้างเครื่องทอดไอศกรีมอัตโนมัติโดยมีการออกแบบลักษณะตัวเครื่อง
ให้มีความเรียบง่ายเหมาะแก่การใช้เป็นต้นแบบ โดยการออกแบบได้ทำการใช้โปรแกรม AutoCAD ในการ
ออกแบบเบื้องต้น ส่วนในการจำลองการทำงานได้ใช้โปรแกรม Solidwork ในการทดสอบในการเลือกวัสดุ
ผู้จัดทำได้มีการเลือกวัสดุประเภท Material Food Grade ซึ่งเหมาะกับการใช้ในงานอาหารก่อนที่จะใช้จำลอง
แรงต่าง ทอร์ค ที่ต้องใช้สำหรับการขยับกลไกในโปรแกรม Solidwork อีกครั้งสำหรับการเลือกซื้ออุปกรณ์โดย
ในการควบคุมกลุ่มผู้จัดทำได้ทำการศึกษาระบบ Microcontroller จากนั้นนำมาประยุกต์ใช้กับการควบคุม
กลไกต่างๆของเครื่องทอดไอศกรีมอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในไทยเริ่มมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อน
จากจำนวนตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ณ ปัจจุบันมีมากกว่า 10 แบรนด์มากกว่า
30,000 ตู้แต่ยังกระจุกตัวในกรุงเทพและภาคตะวันออกรวมแล้วมากกว่า 60%
โดยตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากซึ่งการมาถึงของตู้จำหน่าย
สินค้าอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบางครั้งในเวลาที่เร่งรีบไม่ว่าจะเป็นการซักผ้า
ซื้อสินค้า หรือ แม้แต่การหาของกินก็สามารถทำได้ทันทีของเพียงบริเวณไกล้เคียงมีตู้อัตโนมัติอยู่ดังนั้นการที่มี
ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคได้มากเช่นกัน
แม้ในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะตู้จำหน่าย
อาหารและเครื่องดื่มแต่ก็ยังคงไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่นอกจากนี้อาหารที่อยู่ในตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
มักจะเป็นของสำเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือ อาหารที่ใช้ไมโครเวฟ ซึ่งมักจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหาก
รับประทานบ่อยๆปัจจุบันจะมีตู้อัตโนมัติที่สามารถทำอาหารได้ทันทีแต่ส่วนมากจะเป็นประเภทเครื่องดื่ม
ทางผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะสร้างตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติประเภทของกินเล่นที่ง่ายต่อการควบคุม
ขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการนำไปต่อยอดให้ธุรกิจตู้จำหน่ายอาหารอัตโนมัติเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นใน
ประเทศไทยให้มีตัวเลือกที่มากขึ้นในการหาของกินจากตู้จำหน่ายอาหารอัตโนมัติและเพื่อหาปัญหาและ
อุปสรรคของการสร้างตู้โดย รวมทั้งหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงในส่วนนั้นๆต่อไปผู้จัดทำมีจุดมุ่งหมายให้ตัว
ต้นแบบในโครงงานนี้จะถูกนำไปต่อยอดสำหรับการใช้งานจริงในอนาคต

ผู้จัดทำ

กฤตภพ บัวแย้ม
GRITTAPOP BUAYAM

#นักศึกษา

สมาชิก
ศิวกร เผยเผ่าเย็น
SIWAKORN PHOEYPAOYEN

#นักศึกษา

สมาชิก
ไชยวัฒน์ ก้องพัฒนางกูร
CHAIWAT KONGPATTANANGKOON

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐวุฒิ เดไปวา
Nattawoot Depaiwa

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด