กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การวัดคลื่นเสียงทรวงอกเพื่อคาดคะเนการฟื้นตัวของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

Cardiorespiratory Acoustic Monitor for Predicting Acute Decompensated Heart Failure Improvement

@คณะแพทยศาสตร์

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
การวัดคลื่นเสียงทรวงอกเพื่อคาดคะเนการฟื้นตัวของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

รายละเอียด

ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวและได้รับการวินิจฉัยให้เข้านอนโรงพยาบาล จะได้รับการวัดโดยเครื่อง cardiorespiratory acoustic monitor โดยมีต้นเสียงเป็นคลื่นเสียงความถี่สูง 3 MHz และตรวจวัดค่า NT-proBNP ในวันแรกที่เข้านอนโรงพยาบาล และในวันสุดท้ายที่นอนโรงพยาบาล เพื่อเทียบการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบคลื่นเสียงทรวงอก กับการเปลี่ยนแปลงของค่า NT-proBNP

วัตถุประสงค์

ปัจจุบัน การประเมินภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันในวงการแพทย์ ใช้วิธิเจาะเลือดแบบรุกล้ำ หรือวิธีตรวจร่างกาย ซึ่งมีประสิทธิภาพต่างกันตามความสามารถของผู้ตรวจ งานวิจัยนี้ จึงได้คิดข้นวิธีการประเมินภาวะหัวเหลวเฉียบพลันแบบไม่รุกล้ำ โดยใช้ AI เพื่อร่วมประเมินผล และทำการทดสอบครั้งแรกเพื่อประเมิน sensitivity และ specificity

ผู้จัดทำ

ภาสิรี อรุณมานะกุล
PASIREE ARUNMANAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
อนวัช เสริมสวรรค์

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด