กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการผังแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยว บ้านนาทุ่งกลาง อำเภอลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่

Ban Na Thung Klang Tourism Development Master Plan ,Krabi

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
โครงการผังแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยว บ้านนาทุ่งกลาง อำเภอลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่

รายละเอียด

โครงการออกแบบผังแม่บทชุมชนบ้านนาทุ่งกลาง เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบระบบการจัดการของชุมชน และการออกแบบอาคารและสิ่งแวดล้องใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมเดิมของชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ควบคู่กัน

วัตถุประสงค์

ชุมชนบ้านนาทุ่งกลาง มีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามตั้งแต่ทะเล ป่าชายเลน และภูเขา อีกทั้งทางชุมชนยังมีความสามัคคีและพร้อมที่จะพัฒนา จึงนำมาซึ่งโครงการผังแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยว บ้านนาทุ่งกลาง อำเภอลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่

ผู้จัดทำ

จารุวรรณ บุญประสาร
JARUWAN BUNPRASAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ชนิดาภา คมทัศนีย์
CHANIDAPHA KHOMTHASANEE

#นักศึกษา

สมาชิก
ปราญชลี หทัยรัตน์
PRANCHALEE HATHAIRAT

#นักศึกษา

สมาชิก
พัชรพร ศิริปรุ
PATCHARAPHON SIRIPRU

#นักศึกษา

สมาชิก
พิชชากร วุฒิปรียานันท์
PICHAKHORN WUDHIPREEYANAND

#นักศึกษา

สมาชิก
พิมพ์ลภัส สุวรรณไตร
PIMLAPAT SUWANTRAI

#นักศึกษา

สมาชิก
ภคภรณ์ แต้มทอง
PAKAPOHN TAMTHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ภูษณิศา ชื่นชมชาติ
PUSANISA CHEUNCHOMCHAT

#นักศึกษา

สมาชิก
สุภัครินทร์ ทองฝอย
SUPAKARIN THONGFOI

#นักศึกษา

สมาชิก
วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ
Worasak Luangsuwan

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด