กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบแอโรโปนิกส์อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีไอโอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืช

Smart Aeroponic System with IoT Integration for Optimized Vegetable Cultivation

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
ระบบแอโรโปนิกส์อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีไอโอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืช

รายละเอียด

     ระบบแอโรโปนิกส์อัจฉริยะคือการทำฟาร์มแนวตั้งเป็นการปลูกพืชแบบไร้ดินที่ผสานรวมเข้ากับ IoT เพื่อการเพาะปลูกผักในเมืองคุณภาพสูง ระบบนี้ออกแบบมาสำหรับพื้นที่ในเมือง โดยมีการปรับการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกล่าวคือ น้ำ สารละลายธาตุอาหาร อุณหภูมิของสารละลายธาตุอาหาร ปริมาณแสงที่พืชควรได้รับ รวมถึง การใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าการทำการเกษตรมีความแม่นยำ โดยควบคุมผ่านไมโครคอนโทลเลอร์ และ สารมารถตรวจสอบและสั่งการผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ซึ่งเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง ช่วยให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีขนาดพื้นที่จำกัด เป็นโครงงานนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการแหล่งอาหารที่ยั่งยืน ยกระดับการใช้ชีวิตในเมืองด้วยวิธีการผลิตผักสดที่สะดวก และ ปลอดภัย 

วัตถุประสงค์

ต้นกำเนิดของโครงการนี้เกิดขึ้นมาจากความต้องการในการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายของการเกษตรในเมือง การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทำให้เกิดพื้นที่จำกัด สภาพแวดล้อมที่แปรปรวนทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ความแห้งแล้งส่งผลให้ทรัพยากรน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และความต้องการผลผลิตคุณภาพสูงจากการเพาะปลูกในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนส่งผลให้เกิดวิธีการขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนี้มีต้นกำเนิดมาจากความท้าทายเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมศักยภาพของระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางไฟฟ้าและ IoT เพื่อสร้างระบบ Aeroponic อัจฉริยะที่ปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในเมืองและใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้จัดทำ

กายเพชร น้อยเอี่ยม
KYPECH NOI-IEM

#นักศึกษา

สมาชิก
ชินวัตร มูลใหญ่
CHINNAWAT MOONYAI

#นักศึกษา

สมาชิก
เฉลิมชาติ มานพ
Chalermchat Manop

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
นิรุธ จิรสุวรรณกุล
Nirudh Jirasuwankul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด