กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

แผ่นดูดซับเสียงจากชีวมวล

Sound Absorbing Panels using Biomass Materials

@วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
แผ่นดูดซับเสียงจากชีวมวล

รายละเอียด

ได้ศึกษานำเสนอธิบายผลการทดลองจาการศึกษาการพัฒนาวัสดุคอมโพสิตดูดซับเสียง
 จากเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟด้วยวิธีการทดสอบวัสดุดูดซับเสียงแบบท่ออิมพีแดนซ์ในเงื่อนไขที่แตกต่างกันประกอบกับ
 ความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นวัสดุที่สามารถเทียบเคียงกับวัสดุในท้องตลาดและได้ทดลองการลดใช้วัสดุกาว
 สังเคราะห์โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

วัตถุประสงค์

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก มลภาวะทางเสียงไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความรำคาญและรบกวนการ
 นอนหลับเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดอาการหัวใจวายอีกด้วย มาตรการควบคุมเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพและ
 ประสิทธิผลเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตัวดูดซับเสียงมีบทบาทสำคัญในระบบควบคุมเสียงรบกวนใน
 โรงงานอุตสาหกรรม การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) เป็นวิธีการที่ครอบคลุมซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่
 เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสกัดวัสดุ การผลิต การขนส่ง การก่อสร้าง การดำเนินงาน
 และการจัดการ การถอดประกอบและการกำจัด ตลอดจนการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่ การประเมินนี้ช่วย
 ให้สามารถประเมินพารามิเตอร์มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียน วัสดุสังเคราะห์และแร่ 
เช่น โฟมแก้ว ใยแก้ว และขนแร่ พบว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ในขณะที่วัสดุธรรมชาติ เช่น ใยมะพร้าว 
ใยลินิน และเซลลูโลส มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ผู้จัดทำ

พงศ์พันธุ์ นุ่มปาน
PONGPUN NUMPAN

#นักศึกษา

สมาชิก
คมกฤช เพ็งทา
KOMGRIT PENGTHA

#นักศึกษา

สมาชิก
จิรวัฒน์ ย้อยดี
JIRAWAT YOIDEE

#นักศึกษา

สมาชิก
วชร กาลาสี

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วรรษชล วัฒนะ

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
วิสิทธิ์ เอกวานิช
Visit Eakvanich

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปัญญา แดงวิไลลักษณ์
Panya Dandwilailux

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด