กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โมเดลชุมชนเกษตร BCG

Agricultural community model BCG

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
โมเดลชุมชนเกษตร BCG

รายละเอียด

การทำการเกษตรภายใต้หลักแนวคิด BCG

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ควบคู่กับการลงมือทำ

ผู้จัดทำ

ปฐวี ไมตรีนุกุล
PATAWEE MAITRIENUKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
จีรนันท์ เขิมขันธ์
Jeeranun Khermkhan

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด