กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ผลของการเสริมสาหร่ายทะเล (Chaetomorpha sp.) ที่ทำแห้งแบบต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและสีของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

Effect of supplementary with different dried seaweed (Chaetomorpha sp.) on growth performance and color of juvenile Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon)

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
ผลของการเสริมสาหร่ายทะเล (Chaetomorpha sp.) ที่ทำแห้งแบบต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและสีของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

ฐิตาภรณ์ หมัดละ
THITAPORN MADLA

#นักศึกษา

สมาชิก
ดุสิต เอื้ออำนวย
DUSIT AUE-UMNEOY

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด