กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบการวัดสมบัติทางไฟฟ้าจากการยืดหยุ่นของโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกแบบโค้งงอได้

The electrical properties measurement system for flexible thermoelectric module

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
ระบบการวัดสมบัติทางไฟฟ้าจากการยืดหยุ่นของโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกแบบโค้งงอได้

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

วราภรณ์ ยี่ภู่
WARAPORN YIPHU

#นักศึกษา

สมาชิก
จุลนาถ ยอนเกิ้น
JUNLNAT YONKOEN

#นักศึกษา

สมาชิก
ภาณุพล โขลนกระโทก
BHANUPOL KLONGRATOG

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด