กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการออกแบบพัฒนาเก้าอี้ล้อเลื่อนสำหรับแข่งขันกีฬาด้านความเร็ว เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ

Design and development of racing wheelchair for potential development of disable

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#Highlight 2024
#Healthcare and Wellness
โครงการออกแบบพัฒนาเก้าอี้ล้อเลื่อนสำหรับแข่งขันกีฬาด้านความเร็ว เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ

รายละเอียด

อุปกรณ์กีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อยและยังไม่มีกระบวนการออกแบบ ผลิต ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์กีฬาสำหรับผู้พิการ เป็นผลทำให้ต้องนำเข้าอุปกรณ์เหล่านี้จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง อีกทั้งยังหาอะไหล่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษายากรวมถึงยังประสบปัญหาด้านการกีดกันทางด้านเทคโนโลยีจากประเทศคู่แข่ง ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากในการสร้างกระบวนการออกแบบและสร้างต้นแบบเก้าอี้ล้อเลื่อนสำหรับการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์

อุปกรณ์กีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อยและยังไม่มีกระบวนการออกแบบ ผลิต ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์กีฬาสำหรับผู้พิการ เป็นผลทำให้ต้องนำเข้าอุปกรณ์เหล่านี้จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง อีกทั้งยังหาอะไหล่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษายากรวมถึงยังประสบปัญหาด้านการกีดกันทางด้านเทคโนโลยีจากประเทศคู่แข่ง

ผู้จัดทำ

ไชยพิพัฒน์ ปกป้อง
Chaipipat Pokpong

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด