กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพแบบพกพา

Patient monitor handheld

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพแบบพกพา

รายละเอียด

อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพขนาดเล็ก ประกอบด้วยโมดูลวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
วัดอัตราการหายใจ วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด วัดอัตราการเต้นของหัวใจ 
และวัดค่าความดันโลหิต การแสดงผลค่าสัญญาณชีพและการควบคุมสั่งการต่าง ๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์
Sarinporn Visitsattapongse

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด