กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ตู้แช่เวชภัณฑ์ชนิดกระจายความเย็นอย่างสม่ำเสมอและควบคุมอุณหภูมิโดยการอ้างอิงกับอุณหภูมิของเวชภัณฑ์

Evenly-Distributed Coldness Medical Refrigerator with Medical-Contents Temperature Control

@คณะบริหารธุรกิจ

#Highlight 2024
#Healthcare and Wellness
ตู้แช่เวชภัณฑ์ชนิดกระจายความเย็นอย่างสม่ำเสมอและควบคุมอุณหภูมิโดยการอ้างอิงกับอุณหภูมิของเวชภัณฑ์

รายละเอียด

ตู้แช่เวชภัณฑ์ทั่วไป มีปัญหาที่สำคัญ 2 ประการคือ การควบคุมอุณหภูมิโดยการควบคุมอุณหภูมิของอากาศเย็นที่ไหลเวียนอยู่ภายในตู้แช่ โดยไม่ได้นำอุณหภูมิของเวชภัณฑ์จริงที่แช่อยู่ภายในมาเป็นปัจจัยในการควบคุมอุณหภูมิ อีกทั้งยังมีความแตกต่างของอุณหภูมิภายในตู้แช่ในระดับความสูงที่แตกต่างกันได้อย่างมาก ซึ่งตู้แช่เวชภัณฑ์ชนิดกระจายความเย็นอย่างสม่ำเสมอและควบคุมอุณหภูมิโดยการอ้างอิงกับอุณหภูมิของเวชภัณฑ์ ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญทั้ง 2 ดังกล่าวโดยสามารถควบคุมอุณหภูมิของเวชภัณฑ์ภายในตู้แช่ให้อยู่ในระดับ +/- 0.2 เซลเซียส และ ความแตกต่างของอุณหภูมิตลอดความสูงภายในตู้แช่ในระดับ +/-0.5 เซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์

ตู้แช่เวชภัณฑ์ทั่วไปที่มีอยู่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้สม่ำเสมอเท่ากันได้ในทุกระดับความสูง และ การควบคุมอุณหภูมิไม่ได้นำอุณหภูมิจริงของเวชภัณฑ์ภายในมาเป็นปัจจัยในการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้แช่

ผู้จัดทำ

สิงหะ ฉวีสุข
Singha Chaveesuk

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด