กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

บริษัท เค-ทู กราฟีน จำกัด

K-two Graphene Co. Ltd.

@คณะวิทยาศาสตร์

#Cluster 2024
#Industry 4.0
บริษัท เค-ทู กราฟีน จำกัด

รายละเอียด

“โรงงานต้นแบบผลิตอนุพันธ์กราฟีนระบบอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรม” เป็นโรงงานต้นแบบผลิตกราฟีนระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย เป็นโรงงานต้นแบบขนาดเล็กตั้งอยู่ใน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สามารถผลิตอนุพันธ์กราฟีน (กราฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์) สามารถผลิตได้ทั้งในรูปแบบของสารแขวนลอย และแบบเป็นผง โดยโรงงานต้นแบบมีกำลังการผลิต กราฟีน (กราฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์) อยู่ที่ 10-15 กิโลกรัมต่อเดือน สามารถคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าการนำเข้ากราฟีนจากต่างประเทศที่เป็นมูลค่า 10 - 15 ล้านบาทต่อเดือน แต่ต้นทุนในการผลิตกราฟีนจากโรงงานต้นแบบดังกล่าวมีต้นทุนถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ ถึง 50%   
โดยทางบริษัท มีเป้าหมาย ที่จะ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กราฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวกราฟีนออกไซด์ (rGO) เข้าสู่ตลาดทั้งทางด้านงานวิจัยและตลาดอุตสาหกรรม นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดการใช้งานต่อยอดผลิตภัณฑ์กราฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวกราฟีนออกไซด์ (rGO) ในวงกว้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งนี้ยังสามารถ ส่งออกผลิตภัณฑ์อนุพันธ์กราฟีนดังกล่าวไปยังผู้ที่สนใจจะใช้ ผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์กราฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวกราฟีนออกไซด์ (rGO) เป็นสารที่กำลังเป็นที่ต้องการ ในวงการวิทยาศาสตร์ และ วงการอุตสาหกรรม ในวงกว้าง แต่ยังไม่มีการผลิต ที่เพียงพอเนื่องจาก ข้อจำกัด ด้านการผลิตให้ได้คุณภาพ ที่มีความซับซ้อน ทางบริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะ พัฒนา การผลิต และ กระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สู่ ผู้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ทั้งนี้เนื่องจาก ปัจจุบัน มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค ได้มากมาย ทางเราตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นที่ หนึ่ง ในการผลิต  กราฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวกราฟีนออกไซด์ (rGO) ป้อนสู่ตลาด งานวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา วัสดุและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และนำพา ประเทศไปสู่ความก้าวหน้าที่ยั่งยืน นอกจากนี้เรายัง ต้องการป้อนผลิตภัณฑ์ของเรา สู่ตลาด อุตสาหกรรมทั่วไปที่รู้จัก กราฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวกราฟีนออกไซด์ (rGO)  อยู่แล้ว เพื่อทดแทนการนำเข้า ที่มีทั้งข้อจำกัดด้านระยะเวลาส่งมอบและ ต้นทุนที่สูง เพื่อให้เกิด การนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เรายังมีทีมงาน ให้คำปรึกษา แนะนำการนำ กราฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวกราฟีนออกไซด์ (rGO)  ไปใช้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา ให้กับลูกค้าที่สนใจนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้ ได้ อย่างครอบคลุมและครบวงจร

วัตถุประสงค์

เป็นการก่อตั้งบริษัทขึ้นด้วยทีมอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากความสำเร็จในการวิจัยและสร้าง“โรงงานต้นแบบผลิตอนุพันธ์กราฟีนระบบอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตกราฟีนระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย เป็นโรงงานต้นแบบขนาดเล็กตั้งอยู่ใน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สามารถผลิตอนุพันธ์กราฟีน (กราฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์) สามารถผลิตได้ทั้งในรูปแบบของสารแขวนลอย และแบบเป็นผง โดยโรงงานต้นแบบมีกำลังการผลิต กราฟีน (กราฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์) อยู่ที่ 10-15 กิโลกรัมต่อเดือน สามารถคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าการนำเข้ากราฟีนจากต่างประเทศที่เป็นมูลค่า 10 - 15 ล้านบาทต่อเดือน แต่ต้นทุนในการผลิตกราฟีนจากโรงงานต้นแบบดังกล่าวมีต้นทุนถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ ถึง 50%  โดยในการพัฒนาโรงงานต้นแบบฯ ดังกล่าวนั้นได้การสนับสนุนวิจัยจากโครงการ “การสร้างมูลค่างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปั้นดาว)” ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  โดยผ่านการดูแลจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “การสร้างเครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม” มาที่คณะนักวิจัยในหน่วยวิจัยและนวัตกรรมวัสดุอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วัสดุอนุพันธ์กราฟีน (กราฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์)  มีสมบัติบางประการ  คล้ายกราฟีน  ซึ่งเป็นวัสดุกราฟีนจะมีความหนาเพียง 1 ชั้นของอะตอมคาร์บอน มีโครงสร้างประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนเรียงตัวแบบ 6 เหลี่ยม คล้ายกับรังผึ้งในระนาบ 2 มิติ จึงเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงกว่าเพชร แต่มีความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมสามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนดีกว่าทองแดง อีกทั้งยังมีพื้นที่ผิวจำเพาะที่สูงมาก ถือเป็นวัสดุอัจฉริยะแห่งอนาคต ที่มีประโยชน์สามารถประยุกต์ได้หลากหลายด้านในทุกอุตสาหกรรม 
จากความสำเร็จดังกล่าว จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะนำ ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์กราฟีนข้างต้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่ออุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ โดยการนำผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยออกมาสู่การใช้งานจริง โดยทาง บริษัท เค-ทู กราฟีน จำกัด มีเป้าหมาย ที่จะ ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์กราฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวกราฟีนออกไซด์ (rGO)  เข้าสู่ตลาดทั้งทางด้านงานวิจัยและตลาดอุตสาหกรรม นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดการใช้งานต่อยอดผลิตภัณฑ์กราฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวกราฟีนออกไซด์ (rGO) ในวงกว้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งนี้ยังสามารถ ส่งออกผลิตภัณฑ์อนุพันธ์กราฟีนดังกล่าวไปยังผู้ที่สนใจจะใช้ ผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ

ผู้จัดทำ

เชรษฐา รัตนพันธ์
Chesta Ruttanapun

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด