กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การทดลอง วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึก รูปทรงของโครงสร้างรังผึ้ง

STUDY AND ANALYSIS OF HONEYCOMB CIRCULAR, SQUARE, HEXAGONAL, AND OCTAGONAL SHAPE IN WIND TUNNEL

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การทดลอง วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึก รูปทรงของโครงสร้างรังผึ้ง

รายละเอียด

รายงานนี้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างแบบรังผึ้งซึ้งแตกต่างรูปทรงกัน ในรายงานนี้ วิเคราห์และเปรียบเทียบทั้งหมด 4 รูปทรงได้แก่ วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส หกเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม ทั้งนี้เพื่อวิจัยว่ารูปทรงไหน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงสร้างได้ดีมากที่สุด เพื่อลด turbulence intensity โดยใช้ข้อมูลจากการ ทดลองจริง และ การจำลอง ผ่าน อุโมงค์ลม. 

วัตถุประสงค์

There are various types of shapes in wind tunnels. Each one gives a different impact to the values. This project occur because we want to know that which is the perfect honeycomb in the industry.

ผู้จัดทำ

ไชยกาญจน์ เปรมศรี
CHAIYAKAN PREMSRI

#นักศึกษา

สมาชิก
Jacob Reiniel Panguito
JACOB PANGUITO

#นักศึกษา

สมาชิก
นันท์นภัส เศรษฐธนเลิศ
NUNNAPAS SETTHANALERT

#นักศึกษา

สมาชิก
สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง
Sutapat Kwankaomeng

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด