กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการเสนอแนะการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกขนมไทย ของโครงการ "ไทยดิสคัฟเวอรี่" กระทรวงวัฒนธรรม

Packaging and Graphic Design of Thai Desserts for "Thai Dishcovery " Project, Ministry of Culture

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
โครงการเสนอแนะการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกขนมไทย  ของโครงการ "ไทยดิสคัฟเวอรี่" กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

กระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ขนมไทยผ่านโครงการไทยดิสฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการรวมรวบและยกระดับขนมไทย พร้อมกับสื่อสารให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสการจำหน่ายของขนมไทยต่อตลาดยุคใหม่ โดยพยายามปรับเปลี่ยนขนมไทยให้ทันสมัยมากขึ้น แต่ยังขาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสื่อสารต่อคนรุ่นใหม่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือเอกชนอย่างแพร่หลายนอกจากรายได้จากการจำหน่ายและการพัฒนาขนมไทยยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง เนื่องจากขนมไทยมีเอกลักษณ์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมสนับสนุนขนมไทย โดยต้องการให้ขนมไทยนั้นมีประสิทธิภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเอกลักษณ์และความโดดเด่นของขนมไทย เพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่าที่สูง โครงการนี้จึงจำเป็น ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์และสื่อส่งเสริมการขายขนมไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมด้วย

ผู้จัดทำ

พิศุทธิ์ ไพศาลนพกิจ
PISUT PAISANNOPPAKIT

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
Thanarak Chantaraprasit

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด